OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jeszcze więcej azbestu unieszkodliwiono
29 grudnia 2014 roku

Jeszcze więcej azbestu unieszkodliwiono

Ponad 665 ton wyrobów zwierających niebezpieczny azbest udało się zebrać i unieszkodliwić w 2014 roku na terenie Powiatu Ostrowskiego w ramach piątej już edycji programu obejmującego usuwanie tej niebezpiecznej substancji.

Program „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” realizowany jest od pięciu lat. Podobnie jak w latach poprzednich jego koordynacją zajmował się Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego,  tj. Gminą i Miastem:  Nowe Skalmierzyce, Odolanów i Raszków, Gminami:  Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, Gminą Ostrów Wielkopolski i Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

W ramach programu udało się usunąć 665 692 kg wyrobów azbestowych na łączną kwotę 329 120,65 zł które zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów. Tegoroczny program obejmował działania polegające na demontażu i usuwaniu wyrobów azbestowych. Największa ilość szkodliwego azbestu tj. 137 175 kg została usunięta z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Do programu zgłosiło się 298 podmiotów, z czego największa ilość z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Osoby biorące udział w programie otrzymały dofinansowanie w wysokości 100% kosztów demontażu, usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

zdjecie

Udziałem były zainteresowane zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jak i działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.  

Środki finansowe pochodziły z budżetu powiatu i gmin oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Licencjonowanym wykonawcą robót polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest była firma FHU Elżbieta Perz z Ostrowa Wielkopolskiego. Firma ta posiadała wszystkie niezbędne zezwolenia oraz profesjonalne zaplecze techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać prace demontażowe i rozbiórkowe.

Powiat Ostrowski zamierza kontynuować  podjęte w roku 2010 działania zmierzające do likwidacji jak największej ilości azbestu. Szczegóły realizacji programu w roku 2015 zostaną podane w późniejszym terminie.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 276