OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Unijny projekt edukacyjny realizowany przez Powiat Ostrowski...
16 czerwca 2015 roku

Unijny projekt edukacyjny realizowany przez Powiat Ostrowski dobiega końca.

Szeroki zakres działania i wymierne efekty podnoszące jakość pracy dyrektorów i nauczycieli, tak w skrócie można podsumować kolejny projekt unijny, realizowany przez Powiat Ostrowski. Setki godzin spotkań, wymiana doświadczeń i tworzenie m.in Strategii Wspomagania Szkół i Przedszkoli przechodzą już do historii. Projekt, o wartości 1.886.232,58 PLN, w 100% dofinansowany został ze środków zewnętrznych.

* DSC_0332.JPG

Podczas konferencji, w dniu 15 czerwca 2015 roku, podsumowany został projekt „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”. Ponad 1200 osób, przez dwa lata, licząc od 16.09.2013, objętych zostało projektem edukacyjnym, doskonalącym warsztat pracy nauczycieli. W tym dniu wójtowie i burmistrzowie 8 gmin, odebrali laptopy, które zgodnie z założeniem projektu, przekażą wybranej placówce oświatowej.

* DSC_0347.JPG

Nauczyciele i dyrektorzy natomiast odebrali zaświadczenia ukończenia cyklu szkoleniowego w sieciach. Personel projektu otrzymał pamiątkowe dyplomy.

„Powiat Ostrowski wziął udział w tym projekcie, aby zaktywizować szkoły i przedszkola. Było to bardzo dużym wyzwaniem dla całego zespołu projektowego. To swoista, edukacyjna wartość dodana dla 62 placówek oświatowych. Pokazało, że szczególnie w tym zawodzie bardzo ważne jest ustawiczne doskonalenie”- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Część działań prowadzona była w pięciu sieciach tematycznych na platformie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Stworzone zostały roczne plany wspomagania szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Celem głównym wynikającym z udziału w projekcie było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli.

„Można zapoznać się z naszym najnowszym produktem: Strategia Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli w Powiecie Ostrowskim. Mam nadzieję, że będzie ona przyczynkiem do otwartej debaty w środowisku, nie tylko nauczycielskim- powiedział Jerzy Wójcicki- koordynator projektu.

Wsparciem zostały objęte 62 placówki oświatowe z terenu całego powiatu:

 • 28 szkół podstawowych
 • 12 szkół gimnazjalnych
 • 6 zasadniczych szkół zawodowych
 • 6 szkół technicznych
 • 8 liceów ogólnokształcących
 • 2 przedszkola

Był to projekto wartości 1.886.232,58 PLN, w 100% dofinansowany został ze środków zewnętrznych- Europejskiego Funduszu Społecznego- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III- Wysoka jakość oświaty działanie 3.5. Przyczynił się on do poprawy jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i przedszkoli.                              

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 424