OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
16 października 2008 roku

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Ostrowski wręczył 28 nauczycielom i dyrektorom powiatowych szkół nagrody I i II stopnia. Samorząd powiatowy, którego jestem przedstawicielem honoruje w ten sposób wasz codzienny trud i wysiłek wniesiony w wychowanie młodego pokolenia – mówił podczas powiatowych obchodów DEN, Włodzimierz Jędrzejak. Uroczystość odbyła się w środę, 15 października w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks.J.Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uroczystość rozpoczęła się występem Chóru I Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją Jadwigi Smok. Gospodarzem uroczystości był starosta Włodzimierz Jędrzejak oraz wicestarosta Krzysztof Rasiak. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Ostrowskiego, przedstawiciele Nauczycielskich Związków Zawodowych, Ksiądz Dziekan Tomasz Ilski, proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Biskup, Dyrektorzy i Nauczyciele oraz Przewodniczący Samorządów Uczniowskich Szkół i Placówek prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej stały się okazją do złożenia serdecznych życzeń i gratulacji oraz uhonorowania najlepszych nauczycieli z terenu powiatu ostrowskiego.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Droga Młodzieży. Mam zaszczyt i honor po raz kolejny spotkać się z Wami z okazji tak wspaniałej uroczystości. Chcę wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkół pogratulować i podziękować za wspaniałą, kreatywną, pełną zaangażowania pracę. Dzięki takiej postawie powiatowa oświata jest dobrze postrzegana przez uczniów i ich rodziców. Jestem dumny z tego, że mamy szkoły ponadgminazjalne na tak wysokim poziomie, że realizujemy tyle programów unijnych, że mamy tak dobrze wykształconych i wspaniałych nauczycieli, pedagogów oraz dyrektorów. Nasze szkoły są z dnia na dzień ładniejsze, lepiej wyposażone, z dobrym zapleczem technicznym. Sądzę, że wszystkim nam zależy na tym, aby powiatowa edukacja była profesjonalna i dobrze zarządzana. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Wam wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów zawodowych i osobistych oraz satysfakcji z tej ciężkiej, odpowiedzialnej, ale jakże pięknej pracy – podkreślił w swoim wystąpieniu starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Nagrody starosty ostrowskiego I i II stopnia otrzymali nauczyciele, którzy w minionym roku wyróżnili się w sposób szczególny.

Dyrektorzy i Nauczyciele – nagrodzeni Nagrodą Starosty Ostrowskiego I Stopnia:

Jadwiga Smok – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Jest nauczycielem muzyki. Prowadziła chór czterogłosowy, który corocznie brał udział w Świętach Pieśni oraz Ogólnopolskich Konkursach Chórów Szkolnych a capella. Zdobywał wysokie miejsca na szczeblu województwa m.in. I miejsce w 2001 i 2003 roku, II miejsce w 2000, 2005 i 2008 roku, III miejsce w 2006 roku. ”. Chór prowadzony przez Jadwigę Smok otrzymał dwukrotnie złote pasmo od organizatorów programu „Śpiewająca Polska”.

Wiesława Rychwalska - nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Jest nauczycielem języka niemieckiego. Młodzież pracująca pod Jej opieką bierze udział w Olimpiadzie Języka Niemieckiego i osiąga bardzo dobre wyniki. W minionym roku szkolnym uczniowie zakwalifikowali się do etapu okręgowego. Wiesława Rychwalska od wielu lat obok pracy pedagogicznej, poświęca swój czas na działalność wolontariacką organizując grupę młodzieży-wolontariuszy, która przygotowuje spotkania świąteczne dedykowane uczniom ze szkół naszego miasta pochodzącym z rodzin o niskim statusie materialnym. Ponadto od kilkunastu lat koordynuje współpracę pomiędzy szkołą a Stowarzyszeniem Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski organizując młodzież i opiekując się nią podczas kwest na rzecz Stowarzyszenia.

Józef Kozan – dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowana przez Józefa Kozana szkoła osiąga bardzo dobre wyniki kształcenia i przygotowuje młodzież do podjęcia studiów wyższych. Uczniowie IV LO osiągają sukcesy w różnych olimpiadach i konkursach na szczeblu centralnym. Pan Dyrektor szczególną opieką otacza uczniów znajdujących się w skomplikowanych warunkach życiowych, co zapewne miało ogromny wpływ na fakt, że uczniowie w styczniu 2007 roku nadali mu tytuł „Dyrektora wszechczasów”. Liceum prowadzone przez Dyrektora odbierane jest w środowisku jako szkoła twórczego spokoju, mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery, stawiania wymagań, ale też wyrozumiałości i tolerancji. Determinacja oraz Jego zaangażowanie doprowadziły w roku 2003 do nadania szkole imienia Fryderyka Chopina i ufundowania szkole sztandaru. W roku 2007 utworzył Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który z powodzeniem prowadzi działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

Anna Kupczyk – pedagog szkolny Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Anna Kupczyk jako pedagog szkolny w pracy z młodzieżą wykorzystuje metody twórczego myślenia dzięki czemu osiąga ogromne efekty wychowawcze i edukacyjne. W 2007 roku założyła szkolne Koło Wolontariusza a uczniowie zaangażowani w jego pracę biorą udział w akcjach charytatywnych na terenie naszego miasta, niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, organizują zbiórkę zabawek dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo oraz Schroniska dla Kobiet z Dziećmi Będącymi Ofiarami Przemocy. Dzięki staraniom i działaniom Anny Kupczyk w ramach projektu „Szkoła bez przemocy” Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał certyfikat takiej szkoły. W minionym roku szkolnym Pani Pedagog w ramach kontynuacji programu zorganizowała marsz i obchody Ogólnopolskiego Dnia Szkoły bez Przemocy w czasie, którego młodzież szkolna rozdawała ulotki i prezentowała przed ostrowskim ratuszem plakaty o tej tematyce. Anna Kupczyk jest również autorką projektu edukacyjnego dla młodzieży pn. „Kompetencje to twój skarb”.

Wenancjusz Studniewski - dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Dyrektor Studniewski wzorowo przeprowadził proces integracji społeczności szkolnych po włączeniu w struktury Zespołu Szkół Budowlanych - Technikum Kolejowego. Dzisiaj ZSB-E jest szkołą nowoczesną, dobrze przygotowaną do zmian w systemie nauczania. Szkoła bierze udział w projekcie Leonardo. W 2005 roku uczniowie szkoły odbyli praktykę zawodową na budowach w Norwegii. Dyrektor Studniewski współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych, Powiatowym Urzędem Pracy jak również z innymi firmami, skutecznie wypełniając lukę na rynku pracy poprzez wprowadzanie w szkole kierunków nauczania zgodnych z zapotrzebowaniem społecznym. Dzięki staraniom Pana Dyrektora szkoła wzbogaciła się o szereg nowych pracowni przedmiotowych. W ostatnim rankingu szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita” w styczniu br. szkoła zajmuje XIII miejsce. Uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach sportowych.

Maria Ostrowicz-Szmolke - wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Maria Ostrowicz-Szmolke opracowuje i realizuje z sukcesem własne programy nauczania uczestnicząc w pracach Instytutu Badań Edukacyjnych MEN. Przygotowani przez Nią uczniowie uzyskali tytuł finalisty w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zostali również laureatami szczebla centralnego w 2004 i 2005 roku. Maria Ostrowicz-Szmolke była założycielem gazetki szkolnej. Dwukrotnie organizowała pracownie przedmiotowe. Efektem badań w obszarze pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły i wytyczonych prac naprawczych, stał się opracowany przez Nią nowy szkolny Program Profilaktyki. W programie tym znalazły się procedury postępowania w przypadkach szczególnych, opracowane we współpracy z policją .

Beata Serbakowska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Szkoła po kierownictwem Dyrektor uzyskała zaszczytny tytuł „Szkoła z Klasą”. Uczniowie osiągnęli szereg sukcesów sportowych w mistrzostwach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich - I miejsce w turnieju koszykówki na VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie. Uczeń szkoły brał udział w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Szanghaju. Drużyna Hokeja Halowego w ramach Olimpiad Specjalnych zajęła kilkakrotnie I miejsce. Drużyna Piłki Nożnej w ramach Olimpiad Specjalnych awansowała do Ogólnopolskiego Turnieju zdobywając w ostatnim roku I miejsce w Polsce. Zespoły szkolne zdobywały wyróżnienia w konkursach plastycznych, tanecznych i recytatorskich. Szkoła kierowana przez Beatę Serbakowską, w której stosowane są nowatorskie rozwiązania edukacyjne wysuwa się na czołowe miejsce spośród szkół specjalnych regionu zarówno pod względem ilości uczestników w przeróżnych formach działalności pozaszkolnej jak i pod względem osiągnięć na szczeblu regionalnym i krajowym.

Magdalena Kajewska - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wspomagającego Działalność ZSS „PROMYK” w Ostrowie Wielkopolskim jak również wiceprezesem Ostrowskiego Centrum Hipoterapii, które działają na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Ostrowskiego. Od kilku lat współorganizuje Przegląd Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „MASKA” skupiający dzieci z Południowej Wielkopolski. Jako wolontariuszka organizuje półkolonie letnie i zimowe dla uczniów swojej szkoły. Jako instruktor „Nieprzetartego Szlaku” pomaga w organizacji zlotów, turniejów gier i zabaw drużyn rejonu kaliskiego.

Marzena Mocek – dyrektor Bursy Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim. Swoją osobowością i pracą przyczynia się do tworzenia przyjaznej atmosfery wychowankom, dla których placówka jest drugim domem. Dba o podnoszenie poziomu pracy Bursy poprzez stałą współpracę z samorządem powiatowym, dyrektorami szkół, policją, Radą Osiedla Nr 4. Jest współorganizatorem szeregu imprez dla środowiska lokalnego, dzięki którym pozyskuje dodatkowe środki finansowe na wzbogacenie bazy Bursy Szkolnej. W sposób wzorowy przeprowadziła proces reorganizacji i zmiany lokalizacji Bursy, która wcześniej funkcjonowała w dwóch budynkach. Bezkonfliktowo doprowadziła do konsolidacji pracowników placówki.

Honorata Maciejewska – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Praca społeczna, w którą od wielu lat angażuje się Honorata Maciejewska jest uzupełnieniem jej pracy zawodowej. Od 20 lat prowadzi zespoły teatralne dla dzieci i młodzieży w MDK a praca z nimi owocuje prezentacjami spektakli i miniprzedstawień dzieci najmłodszych. Zespoły prowadzone przez Honoratę Maciejewską biorą udział w życiu kulturalnym naszego miasta i powiatu uświetniając swymi prezentacjami różne uroczystości dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z bogatej listy osiągnięć i sukcesów, jakie zdobywają wychowankowie Honoraty Maciejewskiej to między innymi II miejsce w Konkursie Recytatorskim w 2008 roku, występ z okazji 60-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach, przygotowanie spektaklu dla dzieci i młodzieży „Księżniczka na ziarnku grochu” oraz wystąpienie z „TANGIEM” Mrożka na różnych scenach miasta i powiatu.

Ewa Borowicz - nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Wychowankowie Ewy Borowicz osiągają sukcesy w różnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w 2007 r. wychowanka zdobyła I miejsce na międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, I miejsce i Złotą Nutkę na Międzynarodowym Festiwalu „Majowa Nutka” w Częstochowie, w 2006 roku jedna z wychowanek została finalistką na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Wygraj sukces” a na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Śpiewomania” w Jarocinie wychowankowie w 2006 roku zdobyli II miejsce, również nagrodę główną zdobyła wychowanka za najlepszą interpretację piosenki na Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Talentów w Świeciu. Jeden z wychowankói Ewy Borowicz – uczestnik zajęć wokalnych został przyjęty bezpośrednio na II rok studiów wokalnych. Ewa Borowicz jest inicjatorką wielu imprez i konkursów wokalnych.Poprzez swoją pracę wychowuje nie tylko świadomych odbiorców kultury, ale także młodych współtwórców życia kulturalnego.

Andrzej Bączyk - nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Jest postacią powszechnie znaną w naszym środowisku jak również w mieście, powiecie i regionie. Jego dotychczasowe sukcesy w pracy pedagogicznej i artystycznej przekroczyły swym zasięgiem granice Polski. Uczeń Andrzeja Bączyka znalazł się w gronie 7 finalistów w ramach II Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w 2006 roku a w 2007 i 2008 roku uzyskał tytuł laureata i finalisty w Konkursie Kompozytorskim w USA. Absolwent szkoły z roku 2006, który swoje pierwsze kompozytorskie kroki stawiał pod Jego okiem został przyjęty na Wydział Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w tymże roku zdobył I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Gliwicach poświęconym twórczości Tadeusza Różewicza. Andrzej Bączyk jest niezwykle aktywnym pedagogiem a zarazem kompozytorem piszącym szereg kompozycji na potrzeby szkoły. Powołał do życia Szkolne Forum Młodych Kompozytorów.

Dyrektorzy i Nauczyciele – nagrodzeni Nagrodą Starosty Ostrowskiego II Stopnia:

Karol Płokarz - nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Jest nauczycielem podstaw przedsiębiorczości, przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego. Współpracuje z wieloma organizacjami środowiskowymi a głównie z Ligą Obrony Kraju i Strażą Pożarną. Przeprowadził modernizację szkolnej strzelnicy pneumatycznej wyposażając ją w nowoczesny sprzęt i urządzenia usprawniające prowadzenie lekcji. Od 2005 roku prowadzi drużynę strzelecką, która plasuje się na czołowych miejscach w zawodach strzeleckich od szczebla powiatowego do wojewódzkiego. Uczniowie Karola Płokarza zdobywają również medale i nagrody indywidualnie. Nawiązuje bardzo dobry kontakt z rodzicami uczniów a owocuje to włączeniem się rodziców w prace na rzecz szkoły. Poszukuje sponsorów dla wzbogacania swojego warsztatu pracy. Założył z uczniami szkolne miniprzedsiębiorstwo.

Danuta Malak – wicedyrektor Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Podejmuje działalność innowacyjną, jest współautorką programu nauczania dla kelnera, autorką scenariusza zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na temat „Asertywności-sztuki bycia sobą” wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, jest współautorką projektów językowych realizowanych w ramach programu Sokrates Comenius. Bierze udział w przygotowaniu innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego poprzez opracowanie pakietów edukacyjnych do kształcenia modułowego w zawodzie kucharz małej gastronomii pn. „Prowadzenie gospodarki produktami żywnościowymi”. Uczniowie Danuty Malak osiągają bardzo dobre wyniki w nauce a potwierdzeniem tych osiągnięć jest m.in. zdobycie II miejsca w okręgowym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i udziałem ucznia w etapie centralnym w roku szkolnym 2006/2007.

Celina Krzyżańska - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Celina Krzyżańska od początku swojej pracy zawodowej w szkole kontynuowała wdrożone przez szkołę dwa nowatorskie programy „Zarządzanie firmą” i „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, zapoczątkowała również uwieńczony sukcesem - program „Szkoła Przedsiębiorczości”. W marcu 2007 roku skorzystała z projektu „Inkubator przedsiębiorczości” realizowanego przez międzynarodową organizację studencką i zorganizowała w szkole warsztaty z udziałem studentów z Chin i Nigerii. W kwietniu ubiegłego roku otrzymała pierwsze wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie pt. „Daj szansę fortunie – zaprzyjaźnij się z ekonomią” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka w Warszawie. Była jednym z 15 laureatów spośród 2000 nauczycieli. W bieżącym roku ZST otrzymał certyfikat „Szkoły Przedsiębiorczości” dzięki zaangażowaniu się w realizację projektu Celiny Krzyżańskiej.

Barbara Cicha - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Jako nauczyciel fizyki otacza szczególną opieką uczniów zainteresowanych fizyką i astronomią, wiele czasu poświęca na pracę z uczniami słabszymi w nauce. Pod Jej opieką uczniowie zdobyli czołowe miejsca w różnych konkursach i zawodach m.in. w 2007 roku zdobyli II i IV miejsce i w 2008 roku III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym, X miejsce w Ogólnopolskim Seminarium Astronomicznym, również II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Fizycznych i VI miejsce w Ogólnopolskim Seminarium Astronomicznym. Jako nauczyciel jest bardzo ceniona przez społeczność uczniowską.

Tomasz Guliński - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Podejmuje liczne inicjatywy mające wpływ na podnoszenie jakości kształcenia w szkole. Opracował i wdrożył do realizacji w ramach grantu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej projekt szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej oraz kursy dla uczniów i dorosłych w zakresie „Obsługi komputerowego systemu sprzedażowego SUBIEKT”, programu komputerowego do prowadzenia księgowości RACHMISTRZ oraz do obsługi kas fiskalnych. Jest jednym z głównych realizatorów i koordynatorem projektu w ramach ogólnopolskiego grantu finansowanego ze środków unijnych pn „Centra Kształcenia na Odległość na Wsi”. Pełniąc rolę doradcy zawodowego i koordynatora Centrum Kształcenia na Odległość prowadził dla kadry kierowniczej cykl prelekcji poświęconych zagadnieniom kształcenia e-lerningowego na spotkaniach organizowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty.

Halina Czubak - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod w nauczaniu plastyki. Podjęła się inicjatywy utworzenia i bezpłatnego prowadzenia koła plastycznego. Prace wykonane na zajęciach lekcyjnych oraz koła plastycznego są prezentowane na wystawach i konkursach nie tylko szkolnych i w środowisku lokalnym, ale i ogólnopolskich zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Halina Czubak nieustannie zapewnia pomoc i opiekę swoim uczniom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Dba o aktywny udział rodziców w życiu szkoły. Współpracuje ze środowiskiem i instytucjami wspomagającymi szkołę. Zawsze i chętnie służy pomocą.

Aleksandra Brykowska - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Jest nauczycielem bardzo zaangażowanym w organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i międzypowiatowym m.in. Turnieju Gier i Zabaw Drużyn „Nieprzetartego Szlaku”. Pod jej kierunkiem uczniowie zdobywają wysokie lokaty w Mistrzostwach Polski „Sprawni Razem”. Profesjonalnie zorganizowała salę rehabilitacyjną, biorąc wcześniej udział w projektowaniu wyposażenia, odbiorze sprzętu i jego kontroli jak również w pozyskiwaniu środków od sponsorów na zakup ogródka rehabilitacyjnego. Aleksandra Brykowska podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod w pracy dydaktycznej.

Katarzyna Rybicka – wicedyrektor Bursy Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim. Jest osobą kreatywną, pełną entuzjazmu i konsekwentną w swojej pracy pedagogicznej. Opracowała i z sukcesem zrealizowała w Bursie program „Ku przyszłości, – dlaczego warto planować własną karierę zawodową”. Zorganizowała kilka szkoleń Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klauza”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli z całego powiatu. Efektywnie współpracuje z rodzicami wychowanków Bursy, szkołami oraz innymi instytucjami wspierającymi m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym, Policją. Posiada ogromne umiejętności, aby pozyskać młodzież do współpracy przy realizacji własnych projektów.

Alicja Zaremba - nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Jest bardzo zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą odnosząc sukcesy na różnych konkursach i przeglądach m.in. w 2005 roku na II Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Inowrocławiu zespół „To jest to” zdobył główną nagrodę a zespół „Figielki” został wyróżniony. Zespoły te zdobyły również wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Współczesnego „Expression” w Opolu. Także w roku 2005 podczas V Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego Zespołów Szkolnych w Inowrocławiu zespół „FIGIELKI” zajął III miejsce w kategorii tanecznej HIP HOP w grupie wiekowej 12-15 lat. Zespoły taneczne prowadzone przez Alicję Zarembę biorą udział w różnych imprezach o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym a mianowicie w 2007 roku w „Tanecznych impresjach” w Toruniu, w III Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tanecznych „Zatańcz z nami” w Częstochowie oraz we wszystkich akcjach charytatywnych, festynach i imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie miasta i powiatu. Godne podkreślenia jest, że Alicja Zaremba sama nieodpłatnie, poza godzinami pracy szyje stroje, w których występują dzieci i młodzież MDK.

Piotr Szczepaniak - nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Realizuje autorskie imprezy, aktywnie współpracuje z innymi nauczycielami MDK w opracowywaniu i realizowaniu przedsięwzięć teatralnych. Prowadzi dwie grupy dramy edukacyjnej pod wspólnym szyldem „Klub Woja Wciska”, którego przedstawiciele w 2006 roku brali udział w kilku turniejach zajmując I miejsce. Prowadzi zajęcia w zakresie gier fabularnych i strategicznych. Zabawa uzupełniana jest systematycznie wiadomościami z zakresu historii taktyki i strategii na przykładzie działań wybitnych wodzów starożytności i średniowiecza oraz poznawaniem elementów kultury. Dodatkowo Piotr Szczepaniak prowadzi naukę podstawowych technik modelarskich w zakresie budowy makiet. W ubiegłym roku szkolnym wraz z członkami Klubu Woja Wciska przygotował i zrealizował projekt „Wielcy generałowie małych armii”, w którym wzięło udział ok. 250 osób ze szkół ostrowskich w ramach programu „Zero tolerancji”.

Marlena Koper – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Jako psycholog podejmuje wiele cennych inicjatyw między innymi stworzyła grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych. Jako współautorka programu wprowadziła zajęcia integracyjne dla uczniów I klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, które prowadzone są metodami psychoaktywnymi. Prowadzi również szereg warsztatów dla różnych grup społecznych. Współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W ramach tej współpracy prowadziła terapię psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodziców. W bieżącym roku w ramach interwencji kryzysowej udzielała wsparcia psychologicznego w jednej ze szkół w powiecie. Działania Marleny Koper są bardzo doceniane przez młodzież, rodzicówi nauczycieli.

Ponadto na wniosek Starosty Ostrowskiego Izabela Bothur, dyrektor II LO została uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymała natomiast Danuta Rowińska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Podczas uroczystości 5 nauczycielom wręczono także stopień awansu zawodowego. Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymali:

 • Iwona Lenczewska – pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim,

 • Grażyna Brzezicha – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim,

 • Justyna Kociemba-Żulicka – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim,

 • ks. Tomasz Małuszek – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim,

 • Jakub Gowarzewski – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 3554