OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dofinasowanie do zabytków
11 lutego 2016 roku

Dofinasowanie do zabytków

Już po raz drugi można ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich dla zabytków z terenu Powiatu Ostrowskiego. W ubiegłym roku po raz pierwszy z tego sfinansowano odrestaurowanie trzech zabytkowych obiektów.

Na renowację zabytków z terenu Powiatu Ostrowskiego przeznaczono z budżetu Powiatu Ostrowskiego kwotę 30 tys. złotych. Są to nie są środki nie na duże projekty jak remonty wielkich budynków i budowli. Intencja radnych było stworzenie możliwości wsparcia takich cennych obiektów, jak figurki, kapliczki, zabytkowe grobowce czy mogiły oraz ruchome artefakty mające status zabytku, cenne dla dziedzictwa powiatu.

* 1.jpg

Z tego źródła odrestaurowano już remont zabytkowego krucyfiksu w Skrzebowej, obrazu „Mistyczne zaślubiny’’ w Pogrzybowie oraz krzyża z rzeźbami Pawła Brylińskiego w Droszewie.

O dotację może się ubiegać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku. Dotacja może być udzielona do wysokości 50 proc. Ogółu nakładów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac.

* 2.jpg

Formularze zgłoszeniowe należy składać do 15 marca 2016 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie lub na stronie www.powiat-ostrowski.pl, w dziale: Jak załatwić sprawę| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 202