OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konferencja Prasowa
8 grudnia 2008 roku

Konferencja Prasowa

W piątek, 5 grudnia br. Zarząd Powiatu Ostrowskiego spotkał się z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów. Celem konferencji prasowej było podsumowanie dwuletniej działalności obecnego Zarządu oraz przedstawienie planów i zamierzeń na 2009 rok.

W konferencji uczestniczyli: starosta Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta Krzysztof Rasiak, Leszek Michalak, Marian Kocik i Jerzy Kątny. Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z dwuletniej działalności Zarządu Powiatu obecnej kadencji.

Podsumowanie dwóch lat działalności Zarządu Powiatu obecnej kadencji

I. INWESTYCJE

1. oświata – inwestycje, kapitalne remonty, modernizacje
- dokończenie termomodernizacji II, III i IV LO wraz z basenem „Wodny Raj” – 2.700.000 zł ( w tym dotacja z NFOŚiGW – 1.500.000)

- gruntowna modernizacja i termomodernizacja obiektów po byłej Bursie Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Zespołu Szkół Muzycznych wraz z dwoma salami koncertowymi - 3.600.000 zł ( w tym premia termomodernizacyjna 220.000 zł oraz 380 000
z Ministerstwa Edukacji na zakup sprzętu i 100.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na remont obiektu )

- remont i termomodernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Usługowych – 1.500.000 zł (w tym premia termomedernizacyjna 110.000 zł)

- remonty i modernizacje pozostałych szkół i placówek oświatowych na kwotę 3.000.000 zł ( w tym np. remont pływalni Delfin przy Zespole Szkól Technicznych)

- dofinansowanie powiatowej oświaty ze środków krajowych -
Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego – 1.100.000 zł ( między innymi doposażenie pracowni, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, programy edukacyjne, nauka pływania)

Ogółem na inwestycyjne zadania oświatowe przeznaczono – 10.800.000 zł


2. Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej

- dokończenie termomodernizacji budynków szpitalnych –
3.200.000 zł z budżetu powiatu ( plus dotacja z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 1.600.00 zł)

- modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - 1.047.000 zł budżet powiatu

- modernizacja bloku położniczego – w tym izba przyjęć i oddział patologii noworodka – 3.600 000 zł budżet powiatu

- zakup sprzętu medycznego – 1.200.000 zł budżet powiatu

3. Dom Pomocy Społecznej w Psarach

- modernizacja i termomodernizacja w ramach standaryzacji obiektu – 5.200.000 zł

4. Powiatowy Urząd Pracy
- remont budynku po byłej Szkole Muzycznej na potrzeby PUP 1.290.000 zł

5. Drogi i chodniki
- łączna kwota 5.600.000 zł

6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- zakup specjalistycznego sprzętu – 1.500.000 zł

5. Powiatowa Komenda Policji
- zakup specjalistycznego sprzętu – 55.000 zł

ZADANIA REALIZOWANE PRZY POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

1. stypendia – 1.305.000 zł ( dla uczniów i studentów)

2. programy Commenius i Leonardo – 780.000 zł (dotyczy staży i praktyk zagranicznych dla młodzieży i nauczycieli)

3. Zespól Szkół Technicznych – pracownia symulacyjna do nauki techniki CNC – 168.000 zł

4. Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych w Przygodzicach – pracownia do kształcenia w zawodzie operator – 85.000 zł.

5. Powiatowy Urząd Pracy -
- przeciwdziałanie bezrobociu (fundusze dla bezrobotnych) - 5.200 000 zł
- środki na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników PUP– 636.000 zł

Wnioski unijne złożone przez Starostwo Powiatowe w 2008 roku (czekają na rozstrzygnięcie)

- Szpital - 9.5 mln zł
- Szkoły - 5,8 mln zł
- Drogi - 14 mln zł

Ogółem 30 mln zł.

PLANY NA 2009

1. inwestycje drogowe - łącznie 4.320.000 zł

- droga Ostrów Koryta Raszków
- modernizacja ulicy Kamiennej
- przebudowa drogi w miejscowości Sieroszewice
- „schetynówki” – Nowe Skalmierzyce - Mączniki oraz Możdżanów
w gminie Sośnie

2. program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – 1.500.000 zł

3. zakup specjalistycznego samochodu dla Straży Pożarnej – 1.800.000 zł

4. zakup samochodu dla policji – 60.000 zł

5. kontynuacja modernizacji oddziału położniczego – 1.000.000 zł

6. remonty i modernizacje bazy oświatowej – 1.000.000 zł

7.modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego – 360.000 zł

8. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego – 400.000 zł

II. Plany inwestycyjne z innych funduszy zewnętrznych

- dokończenie budowy poradni specjalistycznej
- utworzenie Centrum Kardiologicznego
- dalsza modernizacja oddziałów szpitalnych
- kontynuacja standaryzacji DPS-ów

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 885