OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wolontariusze są wśród nas
8 grudnia 2008 roku

Wolontariusze są wśród nas

5 grudnia w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu odbyły się II Targi Wolontariatu i Kariery pod patronatem Starosty Ostrowskiego Włodzimierza Jędrzejaka i Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza. Jak podkreślił starosta - wolontariusze to ludzie odważni i zaangażowani. Są cennymi sojusznikami w tworzeniu świata lepszego, bardziej sprawiedliwego
i bezpieczniejszego.W Targach zorganizowanych w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim wzięło udział 20 orgaznizacji. Organizatorem targów był Ochotniczy Hufiec Pracy w Kaliszu, Centrum Wolontariatu w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oraz AIESEK – Międzynarodowa Organizacja Studencka.

Włodzimierz Jędrzejak witając wszystkich uczestników Targów powiedział między innymi :

Szanowni Państwo, Uczestnicy II Targów Wolontariatu i Kariery!
Wolontariusze to osoby, które działając same lub w zorganizowanych grupach podejmują wyzwania nie pytając „dlaczego” - tylko „kiedy”, „gdzie” i „jak” pomagać innym. Wolontariat jest drogą do kształtowania własnej osobowości
i charakteru. Jest źródłem siły niezbędnej do pomagania osobom w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym i pokrzywdzonym przez los. Wolontariusze uczą dzieci alfabetu, pomagają młodym ludziom w przygotowaniu się do wykonywania zawodu, który pozwoli im znaleźć dobrą pracę. Często udzielają wsparcia ofiarom klęsk żywiołowych. Są osobami, które walczą z dyskryminacją i nietolerancją. Dołączają w ten sposób do grona ludzi, którzy walczą o prawa człowieka, biorą czynny udział w procesach obudowy demokracji, zażegnania konfliktów i utrzymania pokoju na całym świecie. Działalność wolontariusza to trudna, wymagająca taktu, wrażliwości i ciągłej dyspozycyjności praca.
To służba drugiemu człowiekowi i potrzeba umiejętności pochylenia się nad ludzkim cierpieniem. To służba, która stawia codziennie wolontariusza wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności. To nie tylko wiedza
i umiejętności, ale zrozumienie a przede wszystkim wielkie serce oraz głębokie przekonanie, że człowiek w obliczu problemów nie może pozostać sam.

W tym miejscu chciałbym wyrazić Wam wdzięczność i przekazać słowa uznania za ciężką, lecz jakże niezbędną i ważną pracę.

Organizatorom i uczestnikom II Targów Wolontariatu i Kariery serdecznie dziękuję za zaangażowanie, pasję i odpowiedzialność, z jaką wykonujecie swoje obowiązki. Dziękuję za okazywaną każdego dnia życzliwość, mądrość i serce.

Podczas targów podkreślano między innymi fakt, że osoby pozostające długo bez pracy, w starszym wieku tracą zdolność samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Mają zaniżoną samoocenę i nie potrafią dokonać odpowiednich wyborów, jakie stwarza im obecny rynek pracy. Wolontariat jest właśnie tym miejscem gdzie mogą podbudować własne umiejętności a także wiarę w swoje możliwości. Służą do tego programy i projekty, które oferują Ochotnicze Hufce Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Kluby Pracy, czy też Wolontariat Międzynarodowy.

W imieniu prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza głos zabrał z-ca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Janusz Sibiński, który powiedział:

To rzecz wspaniała, że tak ważne przedsięwzięcie przekracza granice powiatu ostrowskiego. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości targi swoim zasięgiem będą obejmować całą Południową Wielkopolskę.
Dzisiaj wolontariat postrzegany jest zupełnie inaczej niż kilkanaście lat temu. W chwili obecnej trudno wyobrazić sobie jakiś fragment przestrzeni społecznej, gdzie wolontariat by nie funkcjonował. Wolontariat wykroczył ponad organizacje pozarządowe. Trafił do instytucji, grup społecznych do wszystkich miejsc gdzie potrzebni są ludzie dobrej woli. Ludzie pojedynczo i w grupach włączają się w określone zadania. Nie potrafię sobie wyobrazić jak dzisiaj wyglądałoby wypełnienie przez samorząd zadań, gdyby nie zaangażowanie tysięcy ludzi włączających się w obszar kultury, sportu, turystyki a przede wszystkim w działalność charytatywną, czyli w pomoc najuboższym dotkniętym w różnych sytuacjach przez los. Nie jest rzeczą trudną wygospodarować
w swoim własnym budżecie, chociaż kilka godzin w tygodniu, żeby poświęcić
i wspomóc różnego rodzaju działania społeczne.
W imieniu prezydenta Miasta Kalisza, serdecznie gratuluję Państwu organizacji tej imprezy i jej wielkich efektów. Mam nadzieję, że ten patronat, objęty wspólnie ze starostą przyczyni się do rozszerzenia zakresu imprezy.

Tegoroczne Targi zostały rozszerzone o blok „Kariery”, ponieważ wolontariat stał się stał się również narzędziem, który pozwala wejść ludziom na rynek pracy.

Targi to okazja, aby pokazać, że można pracować ponad podziałami. Od kilku lat współpracujemy z Ochotniczym Hufcem Pracy i Centrum Edukacji Młodzieży. Współpraca ta przebiega bardzo owocnie i pomyślnie. Dlatego też narodził się pomysł, aby popularyzować takie działania ponad powiatowe tym bardziej, że została powołana aglomeracja kalisko – ostrowska – podkreśla Iwona Grzęda, przedstawiciel zespołów organizatorów II Targów Wolontariatu
i Kariery.

W Polsce działa ponad 20 tysięcy pozarządowych organizacji skupiających wolontariuszy, w tym 6 tysięcy zajmujących się pomocą społeczną. Należy podkreślić, że w akcjach takich jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Sprzątanie Świata, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, zaangażowanych jest blisko 3 miliony osób.

Wolontariat jest jednym z etapów drogi, który prowadzi do podjęcia pracy. Często jako Urząd Pracy korzystamy z wolontariuszy, głównie w Klubie Pracy. Są to osoby zaangażowane, które chętnie przekazują swoją wiedzę
i doświadczenie. Mam nadzieję, że te Targi podobnie jak Targi Pracy wpiszą się w tradycję naszego miasta. Niewykluczone, że w przyszłości będziemy je realizować jako wspólne przedsięwzięcie –
mówiła Hanna Kornacka – Pawlak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim.

Wszystkim wolontariuszom życzymy sukcesów i satysfakcji z pracy społecznej, wytrwałości i radości w działaniu oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 913