OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat mówi o edukacji
9 grudnia 2008 roku

Powiat mówi o edukacji

Powiat Ostrowski jako jedyny w Polsce miał możliwość zaprezentowania się na Inauguracji Programu Comenius Regio Partnerskie Projekty w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Konferencja odbyła się w Domu Technika NOT w Warszawie.

Uczenie się przez całe życie to nowy program Unii Europejskiej w  dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego,  przewidziany na lata 2007-2013. W programie będą kontynuowane działania prowadzone wcześniej w  programach Socrates,  Leonardo da Vinci,  Jean Monnet,  e-Learning i  European,  Language Label. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe  życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i  szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i  zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i  kształcenia zawodowego w  Europie.
W konferencji w  Warszawie brało udział około 350 uczestników. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele samorządów gminnych i  powiatowych,  Kuratoriów Oświaty,  szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ministerstwa Edukacji i  fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dr Paweł Paszytek,  dyrektor programu  „Uczenie się przez całe życie”  z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Następnie głos zabrali przedstawiciele ministerstw:  Claudia Torres-Bartyzel,  dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej z  Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Agata Krzewińska,  przedstawiciel Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym z  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wykład na temat  „Edukacja jako czynnik rozwoju lokalnego”  wygłosił 
dr Marek Kozak z  Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i  Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego,  zaś prezentacji programu Comenius Regio dokonała Agnieszka Fiałkowska z  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Powiat Ostrowski jako jedyny w  Polsce miał możliwość wystąpienia na konferencji z  własną prezentacją. Dwaj prelegenci  –  Marcin Woliński i  Tomasz Sobczak z  Wydziału Integracji Europejskiej i  Rozwoju mówili o  działaniach na rzecz rozwoju edukacji w  ramach dostępnych programów unijnych.

Podczas prezentacji wszyscy uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się dlaczego i  w jaki sposób nasz samorząd realizuje projekty,  staże i wymianę międzynarodową dla uczniów i  nauczycieli,  jak wspieramy placówki oświatowe w  pozyskiwaniu funduszy z  programów Unii Europejskiej. Pracownicy Wydziału,  którzy są  odpowiedzialni za tę tematykę przedstawili nasze działania. Muszę stwierdzić,  że nasza prezentacja wywarła duże wrażenie na uczestnikach konferencji,  a ja byłem bardzo dumny z  moich pracowników i  z efektów prowadzonej przez nas konsekwentnie od kilku lat polityki edukacyjnej. Od początku założyliśmy,  że będziemy maksymalnie wykorzystywać możliwości jakie stwarza Unia Europejska. Możemy to robić między innymi dzięki tak profesjonalnej kadrze urzędniczej. Oni potrafią pisać programy unijne i pozyskiwać fundusze na konkretne projekty  –  podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

W latach 2004-2008 w  kilkunastu projektach realizowanych przez Starostwo Powiatowe w  ramach programów Comenius i  Leonardo da Vinci uczestniczyło ponad 450 uczniów i  30 nauczycieli. Łączna kwota pozyskanych pieniędzy w  tych latach przekroczyła 500 tyś. złotych. Na rok 2009 przygotowane są kolejne cztery projekty w  ramach programów oświatowych.

W skład programu  „Uczenie się przez całe  życie”  wchodzą cztery programy sektorowe Comenius,  Erasmus,  Leonardo da Vinci,  Grundtvig oraz program międzysektorowym i  program Jean Monnet. Mogą z nich korzystać między innymi Gminy,  Powiaty i  Urzędy Marszałkowskie.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 992