OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Czyste powietrze
9 grudnia 2008 roku

Czyste powietrze

Ograniczania niskiej emisji pyłu na terenie powiatu ostrowskiego było głównym tematem spotkania, które zorganizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkaniu przewodniczył wicestarosta Krzysztof Rasiak.

Starostwo Powiatowe we współpracy z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przystąpiło do opracowania kompleksowego Programu Ochrony Powietrza dla Powiatu Ostrowskiego. Program będzie zawierał informacje o  stanie powietrza na terenie regionu oraz możliwości podjęcia określonych działań zmierzających do poprawy  środowiska w  tym zakresie.

Głównym celem naszego spotkania było omówienie kierunku działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji pyłu na naszym terenie,  którego głównym źródłem są przydomowe kotłownie i transport samochodowy. Z badań prowadzonych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska,  wynika,  że na naszym terenie została przekroczona zawartości pyłu PM 10. Dlatego minimalizowanie negatywnych skutków tego stanu rzeczy należy do priorytetowych zadań  wszystkich instytucji,  które zajmują się ochroną  środowiska. Jest to tak ważne dlatego,  że tego rodzaju zanieczyszczenie mają wpływ na takie elementy jak gleba,  szata roślinna,  woda. Zanieczyszczone powietrze ma oczywiście również kolosalne znaczenia dla zdrowia człowieka  –  mówi Zbigniew Ignor,  naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i  Rolnictwa 
w Starostwie Powiatowym.

W konferencji uczestniczyli reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu,  Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony  Środowiska w  Kaliszu,  Miejskiego i  Powiatowego Zarządu Dróg,  Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego,  Zakładu Gospodarki Komunalnej,  firmy Atmoterm oraz przedstawiciele wszystkich samorządowych jednostek terytorialnych z  terenu powiatu.

Ogromnie się cieszę,  że do takiego spotkania doszło  -  ochrona środowiska jest przecież naszą wspólną sprawą. Z satysfakcją  zauważam także,  że ta problematyka znalazła uznanie wśród naszych samorządowców,  bo w  spotkaniu uczestniczyli wszyscy szefowie gmin z  terenu powiatu ostrowskiego. To świadczy o  dużym zaangażowaniu w  kwestie związane z  ekologią. Samorząd powiatowy od lat przykłada dużą wagę do problemów ochrony środowiska,  staramy się wprowadzać takie rozwiązania,  które jak najlepiej będą służyć i mieszkańcom i  środowisku naturalnemu. Od lat mamy certyfikat  „Powiat Przyjazny Środowisku”,  co z  jednej strony jest nas dużym wyróżnieniem i  powodem do dumy,  z drugiej zaś zobowiązaniem do podejmowania takich wyzwań jak przygotowanie i  wdrożenie Programu Ochrony Powietrza  –  podkreśla wicestarosta Krzysztof Rasiak.

Można zauważyć,  że Powiat Ostrowski swoimi działaniami wpisuje się niejako w  program Konferencji Klimatycznej ONZ  (COP 14),  która odbywa się w stolicy naszego regionu w  dniach 1-12 grudnia.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 950