OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Budżet uchwalony
5 stycznia 2009 roku

Budżet uchwalony

We wtorek 30 grudnia na sesji Rady Powiatu Ostrowskiego większością głosów został zatwierdzony budżet Powiatu Ostrowskiego na rok 2009. Jak podkreśla starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, najważniejsze priorytety na ten rok to inwestycje w zakresie dróg, służby zdrowia, oświaty i pomocy społecznej.

W głosowaniu nad budżetem powiatu ostrowskiego wzięło udział 26 radnych w tym 15 radnych było za przyjęciem budżetu, 4 radnych było przeciw, a 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Jest to budżet proinwestycyjny, ukierunkowany na realizację zadań w zakresie drogownictwa, służby zdrowia, oświaty i pomocy społecznej. Oczywiście, jak co roku będziemy starali się również pozyskać środki zewnętrzne. Niestety od 2007 roku Polska nie uruchomiła funduszy unijnych, między innymi z powodu niedostosowania polskich norm do prawodawstwa unijnego, głównie w zakresie ochrony środowiska. Dla samorządów jest to ogromny problem, gdyż wiele potrzebnych inwestycji zostało zamrożonych. Powtórzę po raz kolejny, że oczekiwałbym od rządu i parlamentu sprawnego, skutecznego i szybkiego działania w tym zakresie. Uważam, że prace ustawodawcze idą za wolno, a my przez to nie możemy realizować wielu zadań. Chcielibyśmy unijne pieniądze wykorzystać na duże, kosztowne, inwestycje – takie jak budowa dróg czy modernizacja i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitala. W latach 2004 – 2006 pozyskaliśmy ponad 42 miliony złotych zewnętrznych środków krajowych i unijnych, a od dwóch lat wciąż czekamy na decyzję Warszawy o uruchomieniu kolejnej transzy funduszy unijnych. To potworna strata czasu, która musi budzić złość i rozczarowanie. Oczywiście nie oznacza to, że nic nie robimy. Nie jesteśmy bierni, realizujemy niektóre zadania czekając na odblokowanie funduszy z UE. Niestety, jak już powiedziałem stanie się to prawdopodobnie pod koniec tej kadencji, nasze możliwości będą więc mocno ograniczone. Natomiast świetnie wykorzystujemy tak zwane fundusze miękkie – głównie w zakresie edukacji – wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Do najważniejszych zadań w 2009 roku zaliczyć można:

 1. inwestycje drogowe

 • droga Ostrów Koryta Raszków

 • modernizacja ulicy Kamiennej

 • przebudowa drogi w miejscowości Rososzyca

 1. program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

 2. zakup specjalistycznego samochodu dla Straży Pożarnej

 3. zakup samochodu dla policji

 4. kontynuacja modernizacji oddziału położniczego

 5. remonty i modernizacje bazy oświatowej

 6. modernizacja budynku Starostwa Powiatowego

 7. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

Plany inwestycyjne z innych funduszy zewnętrznych

 1. dokończenie budowy poradni specjalistycznej

 2. utworzenie Centrum Kardiologicznego

 3. dalsza modernizacja oddziałów szpitalnych

 4. kontynuacja standaryzacji DPS-ów

Budżet powiatu na 2009 rok jest odpowiedzialny i skrojony na miarę trudnej sytuacji gospodarczej, od której Polska nie ucieknie. Natomiast jeśli rząd w końcu uruchomi fundusze unijne to będzie można zrealizować wiele inwestycji, które poprawią sytuację finansową wielu firm. Dlatego to jest tak ważny problem. Środki, które mamy zabezpieczone w budżecie pozwolą nam poprowadzić nowe zadania inwestycyjne, jak również zakończyć rozpoczęte w roku 2008. Natomiast brak środków unijnych spowoduje, że nasz budżet będzie oszczędniejszy i trudniejszy do zrealizowania – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Tegoroczny budżet powiatu ostrowskiego niewiele odbiega od budżetu na rok 2008. Po stronie dochodowej stanowić będzie kwotę 106.997.938 zł zaś po stronie wydatkowej kwotę 110.984.993 zł.

Z zestawienia obu tych wielkości wynika, że planowany jest deficyt budżetowy na poziomie 3.987.055 zł. Jeżeli chodzi o strukturę dochodu to stanowi ona dochody własne wysokości około 25% i dochody pochodzące z budżetu państwa. Są to subwencje i dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne – mówi Donata Kupczyk, skarbnik powiatu ostrowskiego.

Na zakończenie sesji Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego złożył wszystkim radnym i zaproszonym gościom serdeczne życzenia zdrowia, realizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w 2009 roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 883