OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z ekologią na TY
30 stycznia 2009 roku

Z ekologią na TY

CHRONIMY ŚRODOWISKO I ZASOBY WODNE – pod takim hasłem trwają warsztaty przyrodnicze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i III klas gimnazjum z terenu Powiatu Ostrowskiego. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.

Warsztaty rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Ich organizatorem, oprócz ZSP CKU w Przygodzicach, jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, przy aktywnym udziale Dyrekcji Parku Krajobrazowego Pradolina Baryczy i Nadleśnictwa Antonin. W styczniu odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe, które przeprowadzono w trzech blokach tematycznych.

Zajęcia bloku I poprowadził Robert Karczmarek (absolwent szkoły) prezentując „Walory przyrodnicze Stawów Przygodzickich”. Uczestnicy mieli okazję poznać warunki fizjograficzne, a także osobliwości przyrodnicze tej okolicy. Podczas prezentacji multimedialnej obejrzeli ginące gatunki ptaków takich jak orlicy, czapli, modronosej czy też orła przedniego. Młodzież uczestnicząca w warsztatach wraz z opiekunami, uczestniczyła w wycieczce krajoznawczej do Nadleśnictwa Antonin. Obejrzała rezerwat „Wydymacz”, w obrębie którego, występują stanowiska chronionych gatunków roślin.

Blok II poprowadziła mgr Wanda Nawrocka. Ćwiczenia laboratoryjne, które przygotowała, miały na celu zbadanie właściwości fizyko-chemicznych wody. Asystentami prowadzącej, byli uczniowie pierwszej klasy technikum inżynierii środowiska i melioracji ZSP CKU Przygodzice. Do badań chemicznych pobrano próbki wody z rzek: Barycz, Ołobok, zbiornika wodnego Piaski-Szczygliczka, a także ze studni głębinowej i „zwykłej kranówki”. Wyniki analiz porównywano z tabelami norm, co pozwoliło na określanie czystości poszczególnych próbek.

Zajęcia te pomogły poznać metodykę badań laboratoryjnych wody, uczyły obserwacji, zapisu, wnioskowanai, jak również dokładności i zachowania środków ostrożności podczas wykonywania oznaczeń. Natomiast wyjazd do oczyszczalni ścieków w Rąbczynie i do stacji uzdatniania wody mieszczącej się na Nowej Krępie w Ostrowie miał na celu przedstawienie uczestnikom warsztatów, w jaki sposób woda dopływa do naszych kranów, oraz jakim procesom jest poddawana, zanim będziemy mogli ją spożytkować i co dzieje się ze ściekami – wyjaśnia Dariusz Kaczmarek, dyrektor szkoły. .

Warsztaty bloku III, pt. „Zanieczyszczenia środowiska źródłem zagrożeń życia mieszkańców naszej planety”, poprowadził mgr inż. Andrzej Krzak.

Zaprezentowano i omówiono najważniejsze źródła zanieczyszczeń naszego środowiska, w kategoriach skażeń: wody, powietrza oraz gleby. Zajęcia te pozwoliły uświadomić uczestnikom, że rozwój cywilizacji jak i ekspansja przemysłowa doprowadziły w ostatnich latach do ogromnej ingerencji w środowisko naturalne. Zanieczyszczenia naszego środowiska powodują powstanie zjawisk, których dotąd nie znano m.in. kwaśnych deszczów, efektu cieplarnianego, dziury ozonowej a w konsekwencji do globalnych zmian klimatycznych. Idea warsztatów ma na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważny jest rozwój cywilizacji w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, bez niekorzystnych przekształceń i bezpowrotnych zniszczeń – informuje Zbigniew Ignor, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Luty i marzec to miesiące, w których uczestnicy warsztatów między innymi wyjada na wycieczkę do Poznania, obejrzą film „Życie oceanów ”, będą musieli wykazać się wiedzą w konkursie o zasobach wodnych oraz spotkają się ze specjalistami z kaliskiego Sanepidu.

Ten kilkumiesięczny projekt zakończy się 20 marca dyplomem uczestnictwa, a przede wszystkim pełniejszą wiedzą uczestników na temat konieczności ochrony zasobów wodnych i środowiska. Dodatkowym efektem będzie płyta z prezentacją multimedialna wykonaną przez uczestników warsztatów, która następnie zostanie przekazana do każdej ze szkół na terenie powiatu ostrowskiego – mówi Dariusz Kaczmarek. .

Organizatorzy warsztatów alarmują za ekologami: „Ratujmy zasoby naszej planety, aby przyszłe pokolenia mogły oglądać to, co dla nas dziś jest jeszcze codziennością.”

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 698