OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Portret „Błyska” w auli I LO
22 listopada 2016 roku

Portret „Błyska” w auli I LO

Obraz z wizerunkiem kapitana Jana Kempińskiego „Błyska” przekazany został uroczyście do Galerii Portretów I Liceum Ogólnokształcącego im ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

W piątek, 18 listopada 2016 roku, odbyła się uroczystość przekazania portretu kapitana Jana Kempińskiego „Błyska” przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Jacka Bartczaka na ręce dyrektora I LO- Marka Lewickiego. W ten sposób uhonorowano zapomnianą postać żołnierza wyklętego i jednocześnie wzbogacono unikatową Galerię Portretów wybitnych profesorów, absolwentów i wychowanków szkoły. Mortui sunt, ut liberi vivamus – umarli, abyśmy mogli żyć jako wolni ludzie.

Autorem obrazu jest artysta malarz, wykładowca Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, prof. dr hab. Tadeusz Gaworzewski. Uroczystości towarzyszyła asysta pocztów sztandarowych Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie i Wielkopolskiego Związku Kombatantów Warta 1945 – 1956.

* dsc02767.jpg

Witając zaproszonych członków rodziny Jana Kempińskiego, asystenta senatora Łukasza Mikołajczyka, posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka, przedstawicieli władz oświatowych - Dyrektora Delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Kaliszu Violettę Słupianek, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Rafała Lucińskiego, członków Stowarzyszenia Wychowanków Alma Mater Ostroviensis oraz gości, dyrektor szkoły przypomniał edukacyjno – wychowawczą oraz formacyjną i kulturotwórczą rolę jaką odgrywało gimnazjum w okresie II Rzeczypospolitej.

Czas nauki ucznia Jana Kempińskiego w latach 1936 -39, był jednocześnie ważnym etapem jego drogi życiowej. Przypadał na lata, kiedy funkcję dyrektora gimnazjum pełnił Adam Czechowski, zaangażowany w pracę społeczną, organizacyjną i polityczną.

Uroczystości towarzyszyła konferencja popularnonaukowa, którą stanowiły wykłady przygotowane przez nauczycieli historii. Pierwszy, autorstwa Jarosława Biernaczyka, przybliżył zebranym gościom postaci zasłużonych profesorów, absolwentów i wychowanków Almae Matris Ostroviensis w okresie II Rzeczypospolitej. Przypomniane zostały m.in. osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i trud wychowawczy nauczycieli oraz dyrektorów, począwszy od pierwszego po 1919 roku dyrektora gimnazjum, dra Jana Friedberga – współautora popularnego podręcznika do nauki dziejów ojczystych.

* dsc02749.jpg

Kolejna prelekcja, przedstawiona przez Piotra Grabarza dotyczyła konspiracji niepodległościowej na ziemiach polskich, które były od 1944 roku zajmowane przez Armię Czerwoną.

Scharakteryzowana została również działalność Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” pod dowództwem ppłk Henryka Rzewuskiego „Hańczy”.

Wykład Józefa Pietrzaka obejmował najważniejsze fakty z dwudziestopięcioletniej biografii kpt. Jana Kempińskiego, dowódcy zmotoryzowanego oddziału lotnego Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”.

Istotnym a zarazem wzruszającym uzupełnieniem konferencji było wystąpienie członków najbliższej rodziny oraz zaprezentowanie nowych materiałów źródłowych, dotyczących biografii Jana Kempińskiego, które przedstawił burmistrz Raszkowa- Jacek Bartczak.

Konferencję zakończyła prezentacja etiudy filmowej pt. Jan Kempiński „Błysk”. Film został nagrodzony w III edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Muzeum Historii Polski, Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi w 2015 roku. Scenariusz powstał na podstawie pracy napisanej przez uczennice I liceum: Jagodę Janiszewską i Marię Kuroszczyk. Inspiratorem projektu i opiekunem naukowym był nauczyciel historii Piotr Grabarz.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 359