OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inwestycyjny budżet na 2017
30 grudnia 2016 roku

Inwestycyjny budżet na 2017

Rada Powiatu Ostrowskiego przyjęła budżet Powiatu Ostrowskiego na 2017 r. – ,,To budżet ambitny i proinwestycyjny’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski przedstawiając założenia i najważniejsze projekty powiatu na najbliższe 12 miesięcy.

zdjecie

Sesja budżetowa Rady Powiatu Ostrowskiego odbyła się 29 grudnia 2016 r. Głosowanie poprzedziła dyskusja nad propozycjami w merytorycznych komisjach rady oraz konsultacje ze wszystkimi radnymi.

Dochody ogółem w 2017 roku zaplanowano na poziomie 142.517.679 zł, wydatki na poziomie 155.458.207 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 27,4 mln zł.  

- „Budżet 2017 roku wyróżnia się w porównaniu do ostatnich pięciu lat zaplanowaniem na większą skalę nakładów inwestycyjnych, stanowiących na starcie 17,7% planu wydatków ogółem. Zarówno ten wskaźnik, jak i liczba oraz różnorodność zaplanowanych inwestycji uprawniają nas do tego, aby powiedzieć, że jest to budżet w pełni proinwestycyjny’’ – mówił Starosta Ostrowski.

zdjecie

Źródłem planowanych inwestycji mają być: środki własne w kwocie prawie 7 mln zł, środki unijne w wysokości 5,6 mln zł, pomoc finansowa gmin w wysokości 2,9 mln zł oraz fundusze z tytułu emisji obligacji w wysokości 12 mln zł.

- „Od sześciu lat konsekwentnie spłacaliśmy zobowiązania z poprzednich lat, w sumie w wysokości ponad 17 mln zł., po to by poluźnić gorset finansowy i przygotować się do absorpcji środków unijnych. Emitując obligacje chcemy rozmnożyć środki finansowe poprzez wkłady własne w projektach unijnych oraz większe inwestycje w takich obszarach jak drogownictwo’’ – mówił Starosta Ostrowski.

zdjecie

Na zadania drogowe przewidziano kwotę ponad 11 mln zł. Do największych inwestycji w tej dziedzinie należy zaliczyć: modernizację ul. Wiklinowej w Ostrowie wraz z budową ścieżki rowerowej oraz dokończenie modernizacji ul. Wysockiej. Oczekiwanego remontu doczeka się także droga Szczury-Szczurawice. Dzięki dofinansowaniu z funduszu PROW wyremontowana zostaje droga w Wysocku Małym. Już w pierwszej połowie roku powinna się rozpocząć odbudowa dróg zniszczonych podczas budowy obwodnicy Ostrowa. Dzięki porozumieniu z Generalnym Wykonawcą inwestycji firmą MOTA powstanie ponad 7 kilometrowy odcinek drogi do Chynowej.  

W budżecie prorozwojowym będzie również sporo inwestycji w oświacie. Są wśród nich projekty trzech boisk sportowych, przy Zespole Szkół Usługowych, III LO i I LO. Jeszcze w styczniu rozpocznie się budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych. W planach jest także budowa Centrum Kształcenia Praktycznego oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych. W ramach termomodernizacji zaplanowano także przebudowę i obiektów PZD wraz z powstaniem centralnego archiwum.

zdjecie

W 2017 roku rozpocznie się projekt cyfryzacji bazy geodezyjno-kartograficznej. To przedsięwzięcie o budżecie ponad 5 mln. zł, z czego ponad 4 powiat otrzymał z funduszy unijnych.

Wielkim placem budowy będzie ostrowski szpital. Oprócz realizowanej rozbudowy szpitala o nowe skrzydło i rozbudowę neonatologii, powstanie nowy SOR dla dzieci i młodzieży. Powiat przeznaczy także pół miliona złotych na zakup tomografu komputerowego nowej generacji. Nowym zadaniem będzie także rozpoczęcie informatyzacji ostrowskiego szpitala. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środków unijnych.

W obszarze opieki społecznej planowane jest wybudowanie pawilonu wielofunkcyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Psarach.

W głosowaniu radni jednogłośnie poparli zaproponowany projekt budżetu.

zdjecie

Na zakończenie sesji Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego wzniósł uroczysty toast za pomyślność i harmonijny rozwój powiatu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 569