OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rozwiązać problem opłat
24 lutego 2009 roku

Rozwiązać problem opłat

W związku z kryzysem gospodarczym oraz zapowiedziami zwolnień grupowych przez niektóre przedsiębiorstwa z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, starosta ostrowski zaproponował spotkanie Parlamentarzystów, Związkowców i przedstawicieli samorządu Powiatu Ostrowskiego.

Z sygnałów, które dochodzą zarówno ze strony związków zawodowych jak i pracodawców wynika, że obecną trudną sytuację przedsiębiorstw dodatkowo pogłębia fakt podwyższenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Celem spotkania była wspólna dyskusja nad tym ważnym problemem oraz wypracowanie takich rozwiązań prawnych, które w czasie kryzysu umożliwiłyby wsparcie dla firm posiadających grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu zostało skierowane do:
Andrzeja Dery - posła RP
Jarosława Urbaniaka - posła RP
Leszka Aleksandrzaka - posła RP
Andrzeja Grzyba - posła RP
Witold Sitarz - poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Józef Racki – poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Piotra Walkowskiego - przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego
Grzegorza Majchrzaka - przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Europejskim Konsorcjum Kolejowym Wagon, Kuźnia Ostrów, Zakład Ciepłowniczy Ostrów
Jana Surmy - przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Zaplecza Technicznego PKP przy Europejskim Konsorcjum Kolejowym Wagon Spółka z o.o., Forge & Parts Spółka z o.o., Ciepłownia Wagon Spółka z o.o.
Jana Smółki - Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników
przy Europejskim Konsorcjum Kolejowym Wagon Spółka z o.o.

W spotkaniu, które odbyło się 23 lutego w Starostwie Powiatowym uczestniczyli:
Włodzimierz Jędrzejak - Starosta Ostrowski
Krzysztof Rasiak – Wicestarosta
Mirosław Rychlik – Sekretarz Powiatu
Maria Kempa – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu,
Anna Kaczmarek – wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim,
Grzegorz Majchrzak – przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Europejskim Konsorcjum Kolejowym Wagon, Kuźnia Ostrów, Zakład Ciepłowniczy Ostrów,
Jan Smółka – przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników przy Europejskim Konsorcjum Kolejowym Wagon Spółka z o.o.
Jan Surma – przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego,
Zaplecza Technicznego PKP przy Europejskim Konsorcjum Kolejowym Wagon Spółka z o.o., Forge & Parts Spółka z o.o., Ciepłownia Wagon Spółka z o.o.,
Alozy Motylewski – przedstawiciel Posła Jarosława Urbaniaka,
Tomasz Ławniczak – dyrektor Biura Poselskiego Andrzeja Dery,
Stanisław Budzik – przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ostrowskiego,

Starosta Włodzimierz Jędrzejak poinformował zaproszonych gości, że w imieniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego wystąpił Wojewody Wielkopolskiego, Piotra Florka z prośbą o zajęcie stanowiska w ww. sprawie.

W liście do wojewody czytamy między innymi:

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami, tutejszy urząd podejmuje każdego roku działania dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. W roku 2008 zostało wykonanych 205 operatów szacunkowych określających aktualne wartości nieruchomości i zaoferowane zostały użytkownikom wieczystym zaktualizowane opłaty roczne. Wzrost cen na rynku nieruchomości w latach 2007-2008 spowodował znaczny wzrost opłat rocznych należnych w roku 2009. Dotykający wielu przedsiębiorców kryzys gospodarczy pogłębiany jest w tej sytuacji dodatkowo znacznymi obciążeniami za użytkowanie wieczyste gruntów skarbowych. Załogi firm czują się zagrożone bezrobociem i nie bez podstaw upatrują w płatnościach za grunty, jedną z przyczyn finansowych kłopotów pracodawców. Samorząd powiatowy pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na tę sytuację i nie ma możliwości udzielenia firmom żadnego wsparcia.

Zwracamy się z prośbą do Pana Wojewody - przedstawiciela administracji rządowej w terenie – o zainteresowanie się sprawą i zasygnalizowanie konieczności modyfikacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przekonaniu władz Powiatu Ostrowskiego można by rozważyć np. udzielnie na określony okres bonifikaty w opłacie rocznej, jeśli firma działająca na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste zachowa miejsca pracy.

Pozostajemy w przekonaniu, że poszukiwanie niezwłocznych rozwiązań prawnych w powyższej sprawie jest niezbędne, by umożliwić minimalizowanie społecznych kosztów kryzysu gospodarczego.

Zarząd Powiatu Ostrowskiego poinformuje pracodawców i pracowników z terenu Powiatu o stanowisku Pana Wojewody, w związku z czym prosimy o udzielenie odpowiedzi.

List został także skierowany do wiadomości:

 1. Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów

 2. Bronisława Komorowskiego – Marszałka Sejmu

 3. Bogdana Borusewicza – Marszałka Senatu

 4. Mariusza S. Witczaka – Senatora RP

 5. Andrzeja Dery – PosłaRP

 6. Jarosława Urbaniaka – Posła RP

 7. Leszka Aleksandrzaka – Posła RP

 8. Andrzeja Grzyba – Posła RP

 9. Witolda Sitarza – Posła RP

 10. Józefa Rackiego posła RP

Do chwili obecnej nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi na zaproponowane przez nas rozwiązania. Jestem bardzo zaniepokojony sytuacją na rynku pracy w naszym regionie. Uważam, że rząd i parlament niezwłocznie powinni zając się tą sprawą. Opłaty z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa nie są żadnym lokalnym podatkiem – samorząd powiatowy nie może ich obniżyć ani wstrzymać. Nie chciałbym zatem, aby powstało mylne przekonanie, że to Starostwo Powiatowe nakłada tak wysokie opłaty. Jesteśmy tylko „technicznym” wykonawcą zapisów rządowej ustawy. Wszystko co w tej konkretnej sytuacji może zrobić samorząd powiatowy aby ulżyć przedsiębiorcom, to apelować do rządu i parlamentarzystów o natychmiastowe zajęcie stanowiska w tej sprawie. Uważam, że w dobie kryzysu gospodarczego rząd powinien chronić przedsiębiorców i miejsca pracy oraz stosować takie rozwiązania prawne, które umożliwią przetrwanie najtrudniejszego okresu. Jednym z nich jest z pewnością czasowe „zamrożenie” opłat z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z posłami przyniesie określony efekt. To bardzo ważny i trudny problem nie tylko dla naszego regionu. Z takimi samymi kłopotami borykają się dziś wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, którzy użytkują grunty Skarbu Państwa – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Za możliwość spotkanie podziękowali związkowcy. W ich ocenie należy zrobić wszystko, aby ratować przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji gospodarczej. Apelowali do przedstawicieli posłów o podjęcie rozmów na forum sejmu w sprawie znowelizowania ustawy.

Staramy się robić wszystko, aby uniknąć zwolnienia 400 osób z EKK Wagon. Będzie to bardzo trudne, dlatego dzisiaj spotkaliśmy się w Starostwie, aby przeciwdziałać pewnym sprawom i porozmawiać o zmianie ustawy o wieczystym użytkowaniu. Ta zmiana pomogłaby wielu firmom wyjść z kryzysu gospodarczego. Cieszymy się bardzo, że w spotkaniu uczestniczyła pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która też ma pomysł na rozwiązanie naszego problemu. Urząd chce przygotować program pilotażowy dotyczący ratowania naszych pracowników, który polegał będzie na tym, iż ½ etatu będzie płacona przez pracodawcę, a druga połowa przez Fundusz Pracy. Dopiero, kiedy powstanie ten program będzie można mówić o szczegółach. Naszym zdaniem jest to bardzo dobry pomysł. Najważniejsze żeby jakoś przetrwać ten najtrudniejszy czas. Zakładamy, że kryzys nie będzie trwał wiecznie. Liczymy, że przez pół roku wyjaśni się wiele spraw, może otworzą się inne rynki i otrzymamy nowe zlecenia na naprawę
i budowę wagonów
– mówi Grzegorz Majchrzak przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy Europejskim Konsorcjum Kolejowym Wagon, Kuźnia Ostrów, Zakład Ciepłowniczy Ostrów.

Związkowcy już zaprosili starostę na spotkanie w sprawie ratowania fabryki Wagon. Ten swoisty „okrągły stół”, przy którym mają zasiąść przedsiębiorcy, samorządowcy, parlamentarzyści odbędzie się 9 marca.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 878