strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie...
30 marca 2017 roku

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego

Numer projektu: RPWP.02.01-30-0013/16-00

Całkowita wartość projektu: 5 455 037,70 PLN

Wartość dofinansowania:  4 636 782,03 PLN

Czas trwania projektu: 29.04.2016 – 29.06.2018

Streszczenie Projektu:

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu PZGiK o nowe dedykowane moduły do prowadzenia i udostępniania danych z baz danych PZGIK, budowy rejestrów przestrzennych opartych o dane PZGiK, świadczenia elektronicznych usług publicznych na rzecz klienta Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - indywidulanego oraz instytucjonalnego. Zakres planowanych do wdrożenia e-usług obejmie między innymi takie e-usługi jak:

  • Obsługa wniosków komorników o udostępnienie danych z bazy danych EGiB ( portal komornika) Obsługa wniosków rzeczoznawców majątkowych o udostępnienie danych z bazy danych EGiB 
  • w zakresie RCiWN (portal rzeczoznawcy)
  • Obsługa autoryzowanego dostępu do bazy danych PZGiK w zakresie EGiB (danych geometrycznych oraz podmiotowych)
  • Obsługa powszechnego dostępu do danych baz danych PZGiK w zakresie określonym przez przepisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP), co w szczególności dotyczy danych katastralnych – mapy ewidencyjnej
  • Usługa udostępniania materiałów oraz danych PZGiK w formule tzw. sklepu internetowego.

Poza ww. usługami w ramach projektu zostanie podniesiona dojrzałość e-usługi dotyczącej obsługi zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej (tzw. portalu geodety) przez jej rozszerzenie o obsługę zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej oraz obsługę wniosku o uwierzytelnienie dokumentów, w tym obsługę   roboczej bazy danych   (wykonawcy geodezyjnego oraz pośrednio bazy PZGiK).

Dla planowanych do wdrożenia e-usług Wnioskodawca zapewni również integrację z platformą ePUAP celem wykorzystania profilu zaufanego do uwierzytelnienia użytkowników budowanego rozwiązania.

W ramach rozbudowy infrastruktury technicznej Systemu PZGiK utworzone zostanie tzw. Centrum Przetwarzani Danych (CPD), dla którego zostanie dostarczone niezbędne oprogramowanie i sprzęt komputerowy a także oprogramowanie niezbędne do uruchomienia i świadczenia e-usług.
Celem zwiększenia efektywności realizowanych przez Wnioskodawcę czynności administracyjnych, budowany System PZGiK zostanie zintegrowany z programem finansowo-księgowym. Kluczowe
z punktu widzenia celu poddziałania 2.1.2 zadania w zakresie cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych obejmą modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie założenia
i uzupełnienia danych kartoteki budynków i lokali dla 4 jednostek ewidencyjnych gmin wiejskich: Ostrów Wielkopolski obszar wiejski, Odolanów – obszar wiejski, Nowe Skalmierzyce – obszar wiejski, Sieroszewice. Czynności te będą obejmował także cyfryzację – skanowanie archiwalnych operatów technicznych, jakie znajdować się będę dla ww. obszarów w zasobie PZGiK. Poza tym wykonane zostaną niezbędne konwersje danych zapewniające zgodność struktur baz danych z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi. System PZGiK zostanie rozbudowany o nowe moduły (oraz funkcje dostępowe), w tym również w zakresie budowanego u Wnioskodawcy Systemu Informacji Przestrzennej o moduł do zarządzania mieniem komunalnym (nieruchomościami).

Beneficjentami ostatecznymi – odbiorcami dostarczonych w ramach projektu rozwiązań i e-usług będą pracownicy Wnioskodawcy oraz pracownicy innych organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej, mieszkańcy powiatu ostrowskiego i województwa wielkopolskiego oraz grupy zawodowe prowadzące działalność na terenie powiatu ostrowskiego lub realizujące zadania i zlecenia z zakresu spraw, dla których właściwa do ich prowadzenia jest Służba Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Ostrowskiego. Dotyczy to takich grup zawodowych jak: geodeci, komornicy i rzeczoznawcy.

Odwiedzin: 1087