OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Plan na kryzysowe sytuacje
24 marca 2009 roku

Plan na kryzysowe sytuacje

23 marca w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak. Głównym tematem spotkania było przedstawienie planu reagowania kryzysowego oraz zasad współdziałania podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

Na obszarze powiatu ostrowskiego organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Starosta Ostrowski. Starosta kieruje działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem, a także usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.

W posiedzeniu zespołu udział wzięli: Włodzimierz Jędrzejak starosta ostrowski, Krzysztof Rasiak wicestarosta, Jerzy Garczarek naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele powiatowych straży, inspekcji
i służb.

Plan reagowania kryzysowego stanowi z jednej strony katalog różnych scenariuszy kryzysowych, w którym uwzględniono najpoważniejsze zagrożenia na terenie powiatu, a z drugiej strony jest to zbiór procedur i zasad jasno określających zadania i cele, jakie stoją przed każdą służbą w konkretnej sytuacji.

Wszyscy wiemy, że straż pożarna odpowiada za ochronę przeciwpożarową i jej podstawowym zadaniem jest gaszenie pożarów, a do tego dochodzi jeszcze ratownictwo chemiczne, drogowe i techniczne. Ale już na przykład mało kto wie, jakie są zadania straży pożarnej w sytuacji wystąpienia na terenie powiatu masowej choroby zwierząt, z kim i w jakim zakresie ma ona wtedy współpracować, jakie siły i środki użyć do akcji.

Otóż plan reagowania kryzysowego ma na takie i podobne pytania odpowiedzieć, wskazując jednoznacznie, która instytucja, w zależności od charakteru zdarzenia, jest instytucją wiodąca, czyli prowadzącą główne działania ratownicze, a które pozostałe służby i instytucje mają ją w tym wspierać pełniąc jedynie rolę pomocniczą. Oczywiście, jako zespół zarządzania kryzysowego, zdajemy sobie doskonale sprawę, że nawet najlepszy plan jest tylko pewnym założeniem teoretycznym, pewnym schematem działań, które życie często boleśnie weryfikuje. Dlatego tak ważne są spotkania na forum zespołu, kiedy możemy wspólnie wymienić poglądy, a przede wszystkim sprecyzować, jakie rodzaju pomocy i wsparcia poszczególne służby oczekują wzajemnie od siebie - wyjaśnia Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Każdy uczestnik ujęty w powiatowym planie reagowania kryzysowego
posiada własny plan z procedurami postępowania. Przykładem jest działanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sytuacji zagrożenia epizootycznego (choroby zakaźnej zwierząt), który wymaga bardzo dużego wsparcia z innymi zespołami ludzkimi i sprzętowymi.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia zespołu przekazali do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego pisemne zestawienia zadań, na podstawie których Starosta Ostrowski wyda wytyczne niezbędne do okresowej aktualizacji planów reagowania kryzysowego i programów mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1497