OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Azbest sukcesywnie znika z krajobrazu powiatu
14 grudnia 2017 roku

Azbest sukcesywnie znika z krajobrazu powiatu

705 062 kg wyrobów zawierających azbest zostało zdemontowanych i unieszkodliwionych na składowisku odpadów niebezpiecznych w ciągu mijającego właśnie roku 2017.

W listopadzie 2017 roku została zakończona ósma edycja programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Celem programu była likwidacja wyrobów zawierających azbest. Likwidację wyrobów zawierających azbest koordynował  Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego,  t.j. Gminą i Miastem: Nowe Skalmierzyce, Odolanów i Raszków, Gminami:  Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, Ostrów Wielkopolski i Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

* dsc_0088.jpg

Na montaż finansowy przedsięwzięcia złożyły się środki finansowe pochodzące z budżetu powiatu i gmin oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.   

     W ramach programu udało się usunąć 705 062 kg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 246 562,94 zł które zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych. Tegoroczny program obejmował działania polegające na demontażu i usuwaniu wyrobów azbestowych. Największa ilość szkodliwego azbestu tj. 154 635 kg została usunięta z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Do programu zgłosiło się 285 podmiotów, z czego największa ilość z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Osoby biorące udział w programie otrzymały dofinansowanie w wysokości 100 % kosztów demontażu, usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Wykonawcą robót polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest była firma FHU Elżbieta Perz z Ostrowa Wielkopolskiego.Firma ta posiadała wszystkie niezbędne zezwolenia oraz profesjonalne zaplecze techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać prace demontażowe i rozbiórkowe.

W trosce o środowisko naturalne Powiat Ostrowski zamierza kontynuować podjęte w roku 2010 działania zmierzające do likwidacji jak największej ilości azbestu. Szczegóły realizacji programu w roku 2018 zostaną podane w późniejszym terminie.  

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. www.wfosgw.poznan.pl.

* 2.jpg * 201505071546167b.jpg

Odwiedzin: 215