OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Unijne dofinansowanie na dokształcanie
4 stycznia 2018 roku

Unijne dofinansowanie na dokształcanie

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków unijnych programu wspierania szkolnictwa zawodowego. Za ponad 3 mln zł Powiat Ostrowski sfinansuje za to różnorodne formy dokształcania umiejętności uczniów.

* p_20180103_120725.jpg

„Kompleksowy Program Rozwoju Kształcenia Zawodowego Młodzieży w Powiecie Ostrowskim’’, na dofinansowanie którego umowę podpisano 3 stycznia 2018 r. w Poznaniu, jest projektem komplementarnym związanym z rozbudowywanym Centrum Kształcenia Praktycznego.

- ‘’To kolejna dobra informacja dla szkół technicznych. Otrzymaliśmy już dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na część tzw. twardą, inwestycyjną. Zależy nam jednak nie tylko na wybudowaniu obiektu, wyposażeniu, ale by było to tętniące życiem miejsce także po zakończeniu godzin lekcyjnych. To będzie oznaczać efektywne wykorzystanie Centrum, dlatego tak ważna jest realizacja projektu miękkiego’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* p_20180103_120916.jpg

Program realizowany jest w ramach poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.125.172,15 zł, a kwota dofinansowania 2.812.654,93 zł. Przedmiotem projektu jest realizacja programu wspierającego kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim, którego wprowadzenie przyczyni się do podniesienia wiedzy 

     kompetencji przez 621 uczniów oraz 30 nauczycieli do końca roku 2019. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 27.12.2019 r.

- ‘’Zadania projektowe podzielone są na jednostki (6 szkół biorących udział w projekcie tj.: ZST-E CKU, ZST, ZSB-E, ZSU, ZSE, ZSP CKU)  i skupiać się będą na wsparciu uczestników projektu poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w formie szkoleń i kursów służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, staży zawodowych u pracodawców/ przedsiębiorców, doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także na wsparciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji’’ – powiedział Marcin Woliński Dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianiu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości. Zwiększa dostępność do dobrej jakości edukacji, daje szansę uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. To projekt, który zdecydowanie służy podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisał Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak. Władze Powiatu reprezentowali Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Roman Pacholczyk oraz Donata Kupczyk Skarbnik Powiatu.

* logotypy.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Odwiedzin: 384