OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pożegnanie byłego dyrektora
20 lutego 2018 roku

Pożegnanie byłego dyrektora

W dniu 20 lutego 2018r. odbył sie pogrzeb ś.p. Jacka Skiby polonisty, wychowawcy, byłego komendanta ostrowskiego Hufca ZHP oraz wieloletniego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego. Swoimi wspomnieniami o Zmarłym podzielił się dr Józef Pietrzak.

W piątek 16 lutego 2018 roku odszedł od nas śp. Jacek Skiba długoletni Dyrektor Szkoły, wrażliwy człowiek, wspaniały polonista, instruktor harcerski, opiekun młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego. Jego śmierć stanowi niepowetowaną stratę nie tylko dla rodziny i dla środowiska pedagogów ale również dla mieszkańców naszego Małej Ojczyzny. Zawodowo związany z oświatą poświęcił jej całe życie, dzieląc pasję do pracy z talentem wychowawczym i instruktorskim w szeregach ZHP. Był przedstawicielem zanikającej generacji, która przywiązywała znaczenie do wychowania przez przykład. Przykład osobistego działania w szkole, w środowisku harcerskim a nade wszystko w postawie moralnej ukazywanej podczas wykonywania licznych obowiązków.

* jacek_skiba__4_.jpg

Jacek Kazimierz Skiba urodził się w Mikstacie 28 grudnia 1941 roku, jako syn Franciszka i Pelagii z domu Grzesiak. Tragiczne skutki wojen nie omijały najbliższych. Stryj Jego matki - Stanisław Grzesiak zginął w bitwie pod Verdun, kuzyn matki – Seweryn Baraniak został rozstrzelany w Charkowie w 1941 roku. Edukacyjna ścieżka Jacka Skiby prowadziła od matury w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim w 1959 roku, poprzez naukę w Studium Nauczycielskim w Kaliszu (1960 – 62) na studia na Wydziale Filologiczno – Historycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie w 1972 roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej. Zdobyte kwalifikacje pogłębiał poprzez udział w licznych formach doskonalenia zawodowego m.in. w 1984 roku ukończył studia podyplomowe – Organizacja i Zarządzanie Oświatą, w 1989 roku uzyskał drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie zarządzania i w 2001 roku awansował na stopień nauczyciela dyplomowanego. Równocześnie uczestniczył jako słuchacz kursów specjalistycznych dot. oceniania w nowej szkole, wdrażania technologii informacyjnej w zarządzaniu i usprawnianiu pracy szkoły.

Obowiązki męża i ojca łączył z pracą zawodową i społeczną jako instruktor ZHP. Organizował obozy wędrowne i stacjonarne oraz kursy. Zawód nauczyciela polonisty wykonywał od roku 1962 w Szkole Podstawowej w Jarocinie a następnie w latach 1963-67 w S.P. nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1967-1968 był komendantem Komendy Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim i organizował formy aktywnego wypoczynku dla młodzieży. Powrócił do zawodu nauczyciela w latach 1967-1972 w Technikum Leśnym w Mojej Woli. Osiągnięte stopnie specjalizacji i doskonalenie zawodowe zaowocowały awansem. Kolejno na stanowiska: dyrektora Gminnej Dyrekcji Szkół w Sieroszewicach (1972-1979), wicedyrektora S. P. nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim (1979-1980), zastępcy a następnie Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (1980-1990) i dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim (1990-2007).

To właśnie liceum, obok ukochanego harcerstwa, poświęcił się najwięcej. Przyczynił się do utrzymania wysokiego poziomu nauczania, któremu towarzyszył proces wychowania i szanowania tradycji. W latach 1992-1994 zainicjował a następnie doprowadził do odnowienia i przywrócenia historycznej polichromii w auli szkolnej. Odrestaurowano dzięki Jego staraniom medaliony wybitnych Polaków i odtworzono zabytkowy witraż. W 1995 roku liceum uzyskało decyzją Kuratorium Oświaty, w uznaniu osiągnięć i dorobku, prawo posiadania nowego sztandaru, który ufundowano na jubileusz 150-lecia placówki, włącznie z nadaniem imienia obecnych patronów – założycieli. Szkoła otrzymała wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej – Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie przyznano za starania dyrektora i całego zespołu na rzecz modernizacji, informatyzacji i doposażenia pomieszczeń dydaktycznych, pracowni przedmiotowych,  biblioteki, siłowni oraz sali gimnastycznej. W latach 1995-2000 dyrektor nadzorował powstanie nowej galerii portretów wybitnych profesorów i absolwentów szkoły. Sukcesywnie przywracał uczniom oraz mieszkańcom utraconą i zakłamaną pamięć o dawnym Gimnazjum Męskim, obecnie liceum. Temu służyło wydawanie przez Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów Alma Mater Ostroviensis kolejnych ksiąg pamięci. W 1996 roku odsłonięto przed frontem szkoły popiersie absolwenta, poety, dramaturga – Wojciecha Bąka a następnie obeliski upamiętniające działalność ZHP i Szkolnego Klubu Sportowego Venetia. W 1998 roku nadano imię sali gimnastycznej i odsłonięto przy jej wejściu medalion poświęcony postaci gen. Kazimierza Glabisza.

Dyrektor Jacek Skiba kultywował tradycje szkoły jako placówki wychowawczej poprzez m.in. ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych, pożegnanie maturzystów, spotkania z absolwentami i święto szkoły z określonym ceremoniałem. Jego starania i dokonania docenione zostały przez władze samorządowe i państwowe. Oto najważniejsze odznaczenia jakimi został uhonorowany: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski -2002, Złoty Krzyż Zasługi – 1983, medal Komisji Edukacji Narodowej – 1980, Brązowy Krzyż Zasługi – 1977, Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP – 1983, odznaka za zasługi dla Chorągwi Kaliskiej ZHP – 1985, Honorowa odznaka za zasługi w sporcie szkolnym – 1985, Medal za postęp pedagogiczny w pracy dydaktycznej – 1983, Złote honorowe odznaczenie Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki – 1988, medal za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 1981, Srebrna odznaka komendanta obozu – 1983.

Zawsze aktywny, energiczny i uśmiechnięty. Od 2007 roku był członkiem Zarządu Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W pamięci dyrekcji, nauczycieli, harcerzy, uczniów i wychowanków pozostanie jako dobry człowiek, wymagający instruktor, wspaniały nauczyciel i przyjaciel.

 

dr Józef Pietrzak  

Odwiedzin: 634