strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konsultacje dla organizacji pozarządowych
14 września 2018 roku

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Ruszają konsultacje społeczne dla podmiotów, które chcą wziąć udział we współtworzeniu corocznego programu współpracy powiatu ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Organizacje te będą później mogły starać się o dotacje na zadania publiczne realizowane w 2019 roku w powiatowym otwartym konkursie ofert.  

Konsultacje trwają od 14 września 2018 roku do 5 października 2018 roku. Zarówno w konsultacjach, jak i otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i do innych Kościołów oraz związków wyznaniowych jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów mających swoją siedzibę na terenie naszego powiatu lub poza nim, ale działających na rzecz jego mieszkańców. W zależności od potrzeb konsultacje mogą być prowadzone w formie bezpośrednich spotkań, pisemnego lub elektronicznego zapytania, a także publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej.

– „Celem programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie tożsamości lokalnej, a także partnerstwa między powiatem i organizacjami pozarządowymi – mówi Paweł Rajski, starosta ostrowski. – Wspieramy lokalne przedsięwzięcia, bo zależy nam na tym, aby organizacje włączyły się do działalności społecznie użytecznej, a mieszkańcy powiatu brali udział w procesie tworzenia lokalnej polityki i rozwiązywania lokalnych problemów.”

Według założeń programu współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W przyszłym roku priorytetowymi dla samorządu powiatu będą zadania z następujących obszarów: ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka,  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  turystyki krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, a także działań na rzecz integracji europejskiej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych z budżetu naszego powiatu ogłaszany jest w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, który szczegółowo opisuje współdziałanie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim i jego jednostek m.in. ze stowarzyszeniami i fundacjami.

Więcej o programie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej starostwa lub w załączonym pliku.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 80