OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Coraz więcej usuwanego azbestu
16 listopada 2018 roku

Coraz więcej usuwanego azbestu

W listopadzie 2018 roku została zakończona dziewiąta edycja programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. W ramach tegorocznej edycji programu udało się usunąć 741 ton wyrobów zawierających azbest!

Celem programu była likwidacja wyrobów zawierających azbest. Likwidację wyrobów zawierających azbest koordynował  Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego,  t.j. Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą i Miastem Raszków, a także gminami: Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, Ostrów Wielkopolski.

Na montaż finansowy przedsięwzięcia złożyły się środki finansowe pochodzące z budżetu powiatu i gmin oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tegoroczny program obejmował działania polegające na demontażu i usuwaniu wyrobów azbestowych. W ramach programu udało się usunąć 741.725 kg wyrobów zawierających azbest, które zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych. Wartość przedsięwzięcia to 316.868,39 zł. Największa ilość szkodliwego azbestu tj. 138 390 kg została usunięta z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Do programu zgłosiło się 270 podmiotów, z czego największa ilość z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Osoby biorące udział w programie otrzymały dofinansowanie w wysokości 100 % kosztów demontażu, usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Wykonawcą robót polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest była firma FHU Elżbieta Perz z Ostrowa Wielkopolskiego. Firma wyłoniona w przetargu posiadała wszystkie niezbędne zezwolenia oraz profesjonalne zaplecze techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać prace demontażowe i rozbiórkowe.

Program realizowany jest od 2010 roku. Każdego roku zbieranych jest co najmniej 500 ton szkodliwych wyrobów. W 2015 roku było to 638.284 kg, W 2016 roku – 679.546 kilogramów a w 2017 roku – 705.062 kg. W 2019 roku program będzie kontynuowany.

zdjecie

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 www.wfosgw.poznan.pl

Odwiedzin: 88