strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostanie dni na złożenie oferty
4 grudnia 2018 roku

Ostanie dni na złożenie oferty

Jeszcze tylko do piątku, 7 grudnia 2018r. organizacje pozarządowe mogą składać oferty na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2019. W budżecie Powiatu Ostrowskiego zaplanowano przeznaczyć na ten cel 227.000 zł.

Decyzją Zarządu Powiatu Ostrowskiego ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Organizacje pozarządowe będą miały do dyspozycji, podobnie jak przed rokiem, 227 tys. zł, a zadania, które będą realizować związane są ze sferami: ochrony i promocji zdrowia; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Na poszczególne sfery przeznaczono:

- ochrona i promocja zdrowia: 9 tys. zł,

- porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym: 12 tys. zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 100 tys. zł,

- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: 27 tys. zł,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: 70 tys. zł,

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 9 tys. zł.

Uczestnicy konkursu składają oferty według wzorów obowiązujących do tej pory (załącznik). Do dokumentów należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią konkursu (załącznik).

Oferty muszą być dostarczone listem poleconym, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego, pok. nr 1 - parter) lub pocztą kurierską. W przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do urzędu. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Biuro Podawcze

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w jego ogłoszeniu (załącznik).

Druki oferty, zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu, umowy oraz sprawozdania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-ostrowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w grupie tematycznej „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Informacji na ten temat udziela pracownik ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 231 lub nr tel. 62 504 83 60).

Dodał(a): Łukasz Bartczak
Odwiedzin: 212