OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europassy w Zespole Szkół Technicznych
7 stycznia 2019 roku

Europassy w Zespole Szkół Technicznych

Liczne staże zagraniczne odbyte w ramach zorganizowanych, europejskich ścieżek kształcenia zawodowego, to owoc ścisłej współpracy Zespołu Szkół Technicznych i Starostwa Powiatowego.

Od lat są to wyjazdy zorganizowane na mocy umowy między krajową instytucją wysyłającą czyli ZST i Starostwem a zagranicznym partnerem przyjmującym z  Niemiec i Anglii. Szkoła ma już za sobą wiele projektów. Obecnie bierze udział w dwóch, tj. szkolnym -w ramach Programu ERASMUS+ oraz powiatowym- finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty trwają już od roku 2017 a finał osiągną w maju 2019. W tym czasie praktyki odbędzie 180 uczniów z ZST, co stanowi prawie jedną czwartą wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły.  

zdjecie

- Przygotowanie tak licznych praktyk zagranicznych zawdzięczamy ścisłej współpracy między Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim a Dyrekcją i nauczycielami języków obcych Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Zanim dojdzie do finalnego wyjazdu naszych podopiecznych na wyczekiwane staże, sztab ludzi intensywnie pracuje nad dokumentami, aby wszystko mogło być złożone na czas i odniosło sukces. Dzisiejsza ceremonia wręczenia Europassów-Mobilność jest przysłowiową wisienką na torcie.- powiedział Zbigniew Stachurski- Nauczyciel z ZST.

zdjecie

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej. Został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. Ma określać jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji jego posiadaczy. Europass stwarza możliwości nauki i pracy w Europie i zwiększa szanse na rynku pracy. W nowatorski sposób umożliwia każdemu obywatelowi Europy zaprezentowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie. Na Europass składa się portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy, z których nasi stażyści mają już pierwsze trzy, a pozostałe dwa mogą otrzymać studiując na uczelni wyższej. Są to: Europass – CV,  Europass – Paszport Językowy, Europass – Mobilność, Europass – Suplement do Dyplomu oraz Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Dwa pierwsze dokumenty (Europass-Curicullum Vitae (CV) oraz Europass-Paszport Językowy) uczniowie wypełnili samodzielnie, pod nadzorem nauczycieli przygotowujących ich do wyjazdu, zaś trzy pozostałe (Europass-Mobilność, Europass-Suplement do Dyplomu oraz Europass-Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe) wypełniają i wydają uprawnione do tego instytucje.

Europass-Mobilność, który nasi stażyści już otrzymali, jest standardowym dokumentem europejskim, który ma na celu przedstawienie szczegółowych informacji na temat wiedzy, kompetencji i umiejętności nabytych w innym kraju europejskim. Dokumentuje poziom zdobytej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Dokument Europass -Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, realizowanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego tj. europejskiej ścieżki kształcenia w wyniku podpisania umowy między krajową instytucją wysyłającą (np. szkołą, uczelnią czy urzędem) i zagranicznym partnerem przyjmującym, określającej treść, cel i czas trwania wyjazdu, a także jego sposoby monitorowania i aspekty praktyczne. Jest to szczególnie ważne dla osób poszukujących pracy w Europie, którym zależy na uznaniu ich kwalifikacji przez instytucje i organy innych państw.

Szkolni młodzi mechatronicy i przyszli eksperci od energii odnawialnej najczęściej wyjeżdżają do Hildburghousen i Rohr-Kloster w Niemczech. Z kolei informatycy, elektronicy i graficy zdobywają nowe kwalifikacje w Plymouth, Bristolu, Totnes i Exeter. Ci pierwsi odbywają praktyki w centrach szkoleniowych i pracują na najnowszym sprzęcie tj. obrabiarki sterowane numerycznie lub instalują ogniwa fotowoltaiczne. Partnerzy brytyjscy zapewniają staż w różnych firmach na terenie danego miasta. Uczniowie pracują osobno i mieszkają osobno u angielskich rodzin. Wymaga to od nich biegłej znajomości języka zarówno zawodowego jak i radzenia sobie w codziennej komunikacji z Anglikami. Jak sami przyznają w ankietach ewaluacyjnych, wyjazd na staż to szkoła życia. Nie tylko poprawili swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, ale także nauczyli się jak prowadzić firmę w Anglii i co jest pożądane przez pracodawców. Prawie 80% przyznaje, że nigdy wcześniej nie było za granicą. Wielu z nich po raz pierwszy leciało samolotem, przełamując swój strach. Jeśli chodzi o zdobyte sprawności i umiejętności językowe większość z nich ocenia je bardzo wysoko. Przyznają, że opanowali bogate słownictwo i kolokwialne zwroty potrzebne w codziennym porozumiewaniu się w sposób naturalny, poprawiając przy tym swój akcent. Wielu zaczęło myśleć po angielsku nie zastanawiając się nad czasochłonnym tłumaczeniem. Szlifując język w rodzimym środowisku nabrali pewności. Nie można przy tym pominąć trudnych do zbadania korzyści kulturowych, światopoglądowych, doświadczeń życiowych w obcym kraju. Wielu przełamało bariery młodzieńczego lęku przed nowym, innym i nieznanym środowiskiem. Dowodem są studia w języku angielskim jako wykładowym a także coraz liczniejsze wyjazdy naszych uczniów na zagraniczne uczelnie. Czterech naszych absolwentów studiuje w Wielkiej Brytanii i Irlandii, na uniwersytetach w Aberystwyth i Cork. Stąd od dwóch lat organizujemy spotkania informacyjne z przedstawicielami tych uczelni. Wyjazdy na zagraniczne staże potwierdzają znaną wszystkim sentencję, że podróże kształcą i poszerzają horyzonty myślowe. Uczą otwartości, tolerancji i dają odwagę do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim dzięki otwartości Dyrekcji i zaangażowaniu nauczycieli otwiera swoim uczniom okno na świat, aby nie tylko na dokumencie Europass-Mobilność, ale i w świadomości czuli się obywatelami Europy.

Odwiedzin: 150