strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sportowa dogrywka dla organizacji pozarządowych
8 lutego 2019 roku

Sportowa dogrywka dla organizacji pozarządowych

Od dzisiaj tj. 8 lutego 2019 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ponownie starać się o dotacje w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do dyspozycji pozostaje 27.700 zł.

Przypomnijmy, że Zarządu Powiatu Ostrowskiego postanowił nie rozdysponowywać pełnej puli 100.000 zł przeznaczonej dla organizacji starających się o dotacje w sferze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w konkursie, który zakończył się 17 stycznia 2019 roku. W związku z decyzją jego członków pozostałe środki stanowią pulę drugiego powiatowego konkursu w tej dziedzinie w tym roku.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą mogły skorzystać z 27.700 zł. Wnioski ofertowe można składać do 28 lutego 2019r. Zadania będą mogły rozpocząć się najwcześniej 20 marca. Podmioty przystępujące do konkursu nie będą mogły starać się o dofinansowanie zadań, na które otrzymały dotacje w pierwszym konkursie.

Co ważne, mimo zmian związanych z wzorami dokumentów, o których mówi rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań druki dokumentów, które muszą złożyć organizacje nie zmieniają się, a konkurs odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Nowe będą obowiązywały dopiero od marca.

Wzór oferty znajduje się z załączniku. Do niej należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią konkursu (załącznik).

Oferty muszą być dostarczone listem poleconym, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego, pokój nr 1 - parter) lub pocztą kurierską. W przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do urzędu. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać pod adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Biuro Podawcze.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w jego ogłoszeniu (załącznik).

Druki oferty, zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu, umowy oraz sprawozdania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej starostwa: www.powiat-ostrowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w grupie tematycznej „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Informacji udziela pracownik ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 231, nr tel. 62 504 83 60).

Dodał(a): Łukasz Bartczak
Odwiedzin: 171