OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sportowa dogrywka dla organizacji pozarządowych
8 lutego 2019 roku

Sportowa dogrywka dla organizacji pozarządowych

Od dzisiaj tj. 8 lutego 2019 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ponownie starać się o dotacje w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do dyspozycji pozostaje 27.700 zł.

Przypomnijmy, że Zarządu Powiatu Ostrowskiego postanowił nie rozdysponowywać pełnej puli 100.000 zł przeznaczonej dla organizacji starających się o dotacje w sferze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w konkursie, który zakończył się 17 stycznia 2019 roku. W związku z decyzją jego członków pozostałe środki stanowią pulę drugiego powiatowego konkursu w tej dziedzinie w tym roku.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą mogły skorzystać z 27.700 zł. Wnioski ofertowe można składać do 28 lutego 2019r. Zadania będą mogły rozpocząć się najwcześniej 20 marca. Podmioty przystępujące do konkursu nie będą mogły starać się o dofinansowanie zadań, na które otrzymały dotacje w pierwszym konkursie.

Co ważne, mimo zmian związanych z wzorami dokumentów, o których mówi rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań druki dokumentów, które muszą złożyć organizacje nie zmieniają się, a konkurs odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Nowe będą obowiązywały dopiero od marca.

Wzór oferty znajduje się z załączniku. Do niej należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią konkursu (załącznik).

Oferty muszą być dostarczone listem poleconym, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego, pokój nr 1 - parter) lub pocztą kurierską. W przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do urzędu. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać pod adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Biuro Podawcze.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w jego ogłoszeniu (załącznik).

Druki oferty, zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu, umowy oraz sprawozdania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej starostwa: www.powiat-ostrowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w grupie tematycznej „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Informacji udziela pracownik ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 231, nr tel. 62 504 83 60).

Dodał(a): Łukasz Bartczak
Odwiedzin: 209