OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
STAŻ ZAGRANICZNY W NIEMCZECH
18 września 2018 roku

STAŻ ZAGRANICZNY W NIEMCZECH

W okresie od 09 września 2018r. do 23 września 2018r. grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego realizuje swoją praktykę zawodową w niemieckiej placówce kształcenia zawodowego. Uczniami tymi są Mateusz Biczysko, Daniel Dzięcioł, Mateusz Fluder, Artur Grzesiak, Dawid Iberhan, Jakub Idźkowski, Piotr Jagolicz, Jakub Kłopocki, Patryk Kociemba i Piotr Kołodziej. Opiekunem grupy jest nauczyciel mgr Iwona Pietrzykowska.

Praktyka ta jest elementem realizowanego przez szkołę projektu pn.: „ Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego ” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt przygotowany został przez nauczycieli tej szkoły we współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

W całym projekcie bierze udział 30 uczniów uczących się zawodów technik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy, elektryk i technik elektryk. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza grupa odbywa swoją praktykę zawodową w angielskich przedsiębiorstwach motoryzacyjnych (technik pojazdów samochodowych i mechanik samochodowy), a druga (technik pojazdów samochodowych i mechanik samochodowy) oraz trzecia (elektryk i technik elektryk) w niemieckiej placówce kształcenia zawodowego Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg – SBBS Sonneberg

Uczestnicy staży zagranicznych mają zapoznać się z angielskimi i niemieckimi standardami w zakresie technologii i jakości wykonywania różnych usług motoryzacyjnych i elektrycznych. Mają oni poznać typowe dla danego kraju wyposażenie stanowisk pracy, nowoczesne narzędzia i urządzenia. Uczniowie porównają polskie normy, technologie obowiązujące w branży motoryzacyjnej i elektrycznej z ich odpowiednikami w krajach partnerów. Ponadto mają zapoznać się z różnymi procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych, w tym także wynikającymi z przepisów BHP.

Uczestnicy projektu poprzez swoja praktykę w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej i w profesjonalnych pracowniach nauki zawodu doświadczają realnych warunków zatrudnienia europejskiego rynku pracy. Założeniem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy. Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie niewątpliwie także przyda się im w przyszłym życiu zawodowym i stworzy więcej możliwości realizowania kariery zawodowej.

Odwiedzin: 234