OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs ofert na edukację związaną z ochroną powietrza
7 czerwca 2019 roku

Konkurs ofert na edukację związaną z ochroną powietrza

Od 6 czerwca 2019 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i starać się o dotacje w zakresie oświaty i edukacji związanej z ochroną powietrza. Do dyspozycji sektora pozarządowego jest 17.000 zł.

* INFORMACJE

Zgodnie z wnioskiem do budżetu Zarząd Powiatu Ostrowskiego podjął decyzję o pozostawieniu pieniędzy na zadania związane z edukacją, z naciskiem na działania promujące ochronę środowiska, a szczególnie wspieranie projektów, które przyczynią się do większej świadomości mieszkańców powiatu ostrowskiego w zakresie ochrony powietrza.

W uchwalonym jeszcze w 2018 roku „Programie współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” brakowało zapisu, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogłyby starać się o dotacje na zadania publiczne związane z szeroko rozumianą ochroną powietrza, dlatego konieczne było wprowadzenie zmian. Po ich uwzględnieniu program poddano konsultacjom społecznym, które odbyły się w marcu i kwietniu tego roku. Podczas ostatniej sesji, 23 maja, dokument uchwalili radni.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą mogły skorzystać z 17 tys. zł. Wnioski ofertowe można składać do 28 czerwca. Zadania będą mogły rozpocząć się najwcześniej 15 lipca i będą mogły być realizowane do końca roku.

Ważne jest to, że organizacje przystępujące do konkursu będą musiały składać wnioski na nowych wzorach (zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), bowiem od 1 marca tego roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dotyczące zadań publicznych.

Wzór oferty znajduje się z załączniku. Do niej należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursu (załącznik).

Oferty muszą być dostarczone listem poleconym, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego, pokój nr 1 - parter) lub pocztą kurierską. W przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do urzędu. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać pod adres:


         Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

               Biuro Podawcze

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w jego ogłoszeniu (załącznik).

Niezbędne dokumenty dostępne są również na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-ostrowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w grupie tematycznej „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Informacji na ten temat udziela pracownik ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 231, nr tel. 62 504 83 60).

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 230