OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zgodne absolutorium
26 czerwca 2019 roku

Zgodne absolutorium

Jednogłośnie „za’’ radni powiatowi udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za wykonanie budżetu w 2018 roku. –‘’To był historyczny, najlepszy rok pod względem inwestycyjnym w całej historii istnienia powiatów’’ – mówił Starosta Ostrowski analizując wskaźniki budżetowe.

Sesja absolutoryjna określana jako jedna z dwóch najważniejszych w roku, odbyła się 25 czerwca 2019 r.

* dsc_0016.jpg

W 2018 r. dochody wyniosły 166,3 mln zł. co stanowiło 99,6 proc. planu. Wydatki ogółem były na poziomie 174,1 mln zł osiągając 98,7 proc. planu.

* dsc_0020.jpg

Zgodnie z prawem dokumenty budżetowe były przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej, a szczegółowe sprawozdanie z kontroli przedstawił jej przewodniczący Józef Wajs.

* slajd_dynamika_wydatkow.jpg

* dsc_0022.jpg

‘’Wydatki majątkowe na poziomie ponad 37 mln dla tych, którzy znają realia powiatowe musi robić wrażenie. To jest najlepszy rok w historii. To był efekt rozsądnej prorozwojowej polityki finansowej, która w 2018 miała swój finał. Te kwoty świadczą również o umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych, co jest mocną stroną naszego powiatu. Kiedy rekomendowałem radnym budżet na 2018 r. mówiłem, że jest prorozwojowy. Ten wynik potwierdza prawdziwość tamtych słów.’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* slajd_struktura_wydatkow.jpg

Starosta wyjaśniał, że osiągniecie tak wysokich wskaźników inwestycyjnych poprzedzone było spłatą zobowiązań finansowych, po to by powiat mógł mieć środki na wkład własny w przypadku projektów z dofinansowaniem unijnym.

- ‘’Wielokrotnie dziękowałem Radzie za to, że mimo pokus potrafiliśmy w ryzach utrzymać finanse. To bardzo ważne, bo w przypadku środków unijnych trzeba często mieć wkład własny, a nawet najpierw pokrywać wydatek, by później otrzymać zwrot’’ -  wyjaśniała Starosta.

* slajd_infratruktura_drogowa.jpg

Wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach charakteryzowały się także utrzymaniem zbliżonego poziomu. W przypadku infrastruktury drogowej w 2017 r. wyniosły 21,9 mln zł, a w 2018 22,4 mln zł.  Podobna tendencja wystąpiła w przypadku wydatków oświatowych.

Do największych inwestycji 2018 r. należy zaliczyć budowę drogi Strzegowa-Gostyczyna (I etap), ścieżki rowerowej z Ostrowa do Michałkowa, modernizacja drogi Sulisław–Przybysławice, budowa ronda wraz ze ścieżką rowerową na ul. Wysockiej. W dziedzinie zdrowia było to oddanie nowego SOR-u wraz z częścią dedykowaną dzieciom i młodzieży, nowy Oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii wraz Wielkopolskim Centrum Oparzeń. Inwestycją 25-lecia w oświacie było powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zakończenie projektu budowy boisk zewnętrznych.

Za udzieleniem absolutorium opowiedziały się wszystkie kluby Rady Powiatu.

* dsc_0012.jpg

* dsc_0015.jpg

Wszyscy radni podkreślali i docenili rolę Skarbnika Powiatu Donaty Kupczyk odpowiedzialnej za powiatowe finanse przekazując jej na zakończenie posiedzenia bukiet kwiatów.

* dsc_0028.jpg

Podczas tej sesji Rada wygasiła mandat Dariusza Berka, który objął funkcję Wicewójta Gminy Sośnie.

* dsc_0009.jpg

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 266