OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zgodne absolutorium
26 czerwca 2019 roku

Zgodne absolutorium

Jednogłośnie „za’’ radni powiatowi udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za wykonanie budżetu w 2018 roku. –‘’To był historyczny, najlepszy rok pod względem inwestycyjnym w całej historii istnienia powiatów’’ – mówił Starosta Ostrowski analizując wskaźniki budżetowe.

Sesja absolutoryjna określana jako jedna z dwóch najważniejszych w roku, odbyła się 25 czerwca 2019 r.

zdjecie

W 2018 r. dochody wyniosły 166,3 mln zł. co stanowiło 99,6 proc. planu. Wydatki ogółem były na poziomie 174,1 mln zł osiągając 98,7 proc. planu.

zdjecie

Zgodnie z prawem dokumenty budżetowe były przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej, a szczegółowe sprawozdanie z kontroli przedstawił jej przewodniczący Józef Wajs.

zdjecie

zdjecie

‘’Wydatki majątkowe na poziomie ponad 37 mln dla tych, którzy znają realia powiatowe musi robić wrażenie. To jest najlepszy rok w historii. To był efekt rozsądnej prorozwojowej polityki finansowej, która w 2018 miała swój finał. Te kwoty świadczą również o umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych, co jest mocną stroną naszego powiatu. Kiedy rekomendowałem radnym budżet na 2018 r. mówiłem, że jest prorozwojowy. Ten wynik potwierdza prawdziwość tamtych słów.’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Starosta wyjaśniał, że osiągniecie tak wysokich wskaźników inwestycyjnych poprzedzone było spłatą zobowiązań finansowych, po to by powiat mógł mieć środki na wkład własny w przypadku projektów z dofinansowaniem unijnym.

- ‘’Wielokrotnie dziękowałem Radzie za to, że mimo pokus potrafiliśmy w ryzach utrzymać finanse. To bardzo ważne, bo w przypadku środków unijnych trzeba często mieć wkład własny, a nawet najpierw pokrywać wydatek, by później otrzymać zwrot’’ -  wyjaśniała Starosta.

zdjecie

Wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach charakteryzowały się także utrzymaniem zbliżonego poziomu. W przypadku infrastruktury drogowej w 2017 r. wyniosły 21,9 mln zł, a w 2018 22,4 mln zł.  Podobna tendencja wystąpiła w przypadku wydatków oświatowych.

Do największych inwestycji 2018 r. należy zaliczyć budowę drogi Strzegowa-Gostyczyna (I etap), ścieżki rowerowej z Ostrowa do Michałkowa, modernizacja drogi Sulisław–Przybysławice, budowa ronda wraz ze ścieżką rowerową na ul. Wysockiej. W dziedzinie zdrowia było to oddanie nowego SOR-u wraz z częścią dedykowaną dzieciom i młodzieży, nowy Oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii wraz Wielkopolskim Centrum Oparzeń. Inwestycją 25-lecia w oświacie było powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zakończenie projektu budowy boisk zewnętrznych.

Za udzieleniem absolutorium opowiedziały się wszystkie kluby Rady Powiatu.

zdjecie

zdjecie

Wszyscy radni podkreślali i docenili rolę Skarbnika Powiatu Donaty Kupczyk odpowiedzialnej za powiatowe finanse przekazując jej na zakończenie posiedzenia bukiet kwiatów.

zdjecie

Podczas tej sesji Rada wygasiła mandat Dariusza Berka, który objął funkcję Wicewójta Gminy Sośnie.

zdjecie

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 238