OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konsultacje dla organizacji pozarządowych
3 września 2019 roku

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Ruszają konsultacje społeczne dla podmiotów, które chcą wziąć udział we współtworzeniu corocznego programu współpracy powiatu ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Organizacje te będą później mogły starać się o dotacje na zadania publiczne realizowane w 2020 roku w powiatowym otwartym konkursie ofert.  

Konsultacje trwają od 30 sierpnia 2019 roku do 20 września 2019 roku. Zarówno w konsultacjach, jak i otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i do innych Kościołów oraz związków wyznaniowych jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów mających swoją siedzibę na terenie naszego powiatu lub poza nim, ale działających na rzecz jego mieszkańców. W zależności od potrzeb konsultacje mogą być prowadzone w formie bezpośrednich spotkań, pisemnego lub elektronicznego zapytania, a także publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej.

„– Celem programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie tożsamości lokalnej, a także partnerstwa między powiatem i organizacjami pozarządowymi – mówi Paweł Rajski, starosta ostrowski. – Wspieramy lokalne przedsięwzięcia, bo zależy nam na tym, aby organizacje włączyły się do działalności społecznie użytecznej, a mieszkańcy powiatu brali udział w procesie tworzenia lokalnej polityki i rozwiązywania lokalnych problemów.”

Według założeń programu współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W przyszłym roku priorytetowymi dla samorządu powiatu będą zadania z następujących obszarów: ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  turystyki krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, a także działań na rzecz integracji europejskiej.

Więcej o programie w Biuletynie Informacji Publicznej lub w załączonym pliku.

Łukasz Bartczak

Odwiedzin: 84