OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowscy historycy na zjeździe w Lublinie
27 września 2019 roku

Ostrowscy historycy na zjeździe w Lublinie

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie, który miał miejsce w dniach 18-20 września 2019 roku zgromadził ponad 900 uczestników z Polski i zagranicy. Wśród nich znaleźli się uczniowie, absolwenci i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego.

Na miejsce spotkania wybrano modernistyczne budynki - Lubelskie Centrum Konferencyjne oraz Centrum Spotkania Kultur. Organizatorami Zjazdu Historyków Polskich były: Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Archiwum Państwowe w Lublinie.

Zjazd rozpoczynało nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kapłani i pastorzy dziękowali za życie i twórczość zmarłych historyków.

Hasłem wiodącym tegorocznego Zjazdu była „Wielka zmiana - historia wobec wyzwań”. Do najważniejszych zagadnień, poruszanych podczas tematycznych paneli, należały m.in. polityka pamięci, edukacja historyczna, działalność archiwów, muzeów historycznych i najnowsze tendencje w historiografii w ciągu ostatnich 50 lat. Uczestnicy dyskutowali również o historii Polski widzianej z perspektywy kobiet, ich wpływu na historię, o dydaktyce, o procesach transformacji ustrojowej w Europie Środkowo - Wschodniej.

* zlazd_historykow__8_.jpg

W pierwszym dniu obrad uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda, który objął Zjazd patronatem narodowym. Podczas inauguracji głos zabrał również Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego.  W obradach uczestniczył Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej.

W panelu otwarcia, dotyczącym dziedzictwa Unii Lubelskiej dyskutowali znawcy epoki - Norman Davies, Hubert Łaszkiewicz, Jurate Kiaupiene, Hienadź Sahanowicz, Jarosław Hrycak, Robert Frost i Daniel Beauvois. Trzydniowe obrady kończyła dyskusja pod hasłem „Jakiej historii Polacy potrzebują?", która obejmowała m.in. politykę pamięci historycznej. Prowadzona była przez wybitnych historyków prof. Roberta Trabę, Andrzeja Nowaka, Rafała Wnuka i Wojciecha Wrzoska.

Merytorycznym spotkaniom towarzyszyły liczne wydarzenia okolicznościowe: Targi Książki Historycznej, na których zaprezentowało się ponad 40 wydawców oraz Przegląd Filmu Historycznego, na którym pokazano m.in. film „Obywatel Jones” w reż. Agnieszki Holland. Odbył się też Turniej Planszowych Gier Historycznych. Wokół stadionu Arena Lublin zrekonstruowano historyczną wioskę antyczną. Uczestnicy mogli zapoznać się z bogatą ofertą wystaw, wycieczek edukacyjnych, spektakli i spotkań autorskich.

20 września 2019 r. na stadionie Arena Lublin, z udziałem ponad 200 aktorów, przedstawiono największy w Polsce spektakl odtwórstwa historycznego „Bogowie wojny”, stanowiący opowieść o walkach legionów rzymskich z wojownikami germańskimi, pojedynkach gladiatorów, średniowiecznych turniejach rycerskich i XVII wiecznych wojnach.

Na Zjeździe nie zabrakło delegacji z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu. Uczniowie – członkowie szkolnego koła humanistycznego i absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego uczestniczyli w trzydniowych obradach. Wykłady, debaty, wernisaże, targi książki, wydawnictw i prasy, gra przestrzenna „Dekada”,  pokazy multimedialne, koncerty, zwiedzanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – dzięki uprzejmości dr Izabeli Leraczyk asystentki w Katedrze Prawa Rzymskiego (absolwentki ostrowskiej Almae Matris), krytyczna analiza tekstów źródłowych, spacer zaułkami starówki, seanse filmowe, spektakl teatralny, spotkanie autorskie z Normanem Daviesem, spektakl historyczny grup rekonstrukcyjnych a zwłaszcza możliwość bezpośrednich rozmów z wybitnymi badaczami dziejów, skłaniały do refleksji nad stanem badań historycznych. Wartość dodaną stanowiła dla wszystkich możliwość poznania najnowszych odkryć naukowych w bezpośrednich rozmowach i ożywionych dyskusjach kuluarowych. Naukowy wyjazd do Lublina podczas którego stawiano trudne pytania i ścierały się odmienne poglądy, odbył się pod opieką nauczycieli historii I Liceum Piotra Grabarza i dra Józefa Pietrzaka.

Niezależnie od dominującej w popularnym odbiorze e-historii z jej uproszeniami, w obiegu naukowym nadal obowiązują słowa Jana Pawła II uwiecznione nad wejściem do Kościoła Akademickiego KUL: „Uniwersytecie służ prawdzie. Jeśli służysz prawdzie służysz wolności, wyzwoleniu człowieka i narodu”.

Relacja: dr Józef Pietrzak

Odwiedzin: 527