OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ukazał się numer ósmy „Nowego Promienia”
24 lutego 2020 roku

Ukazał się numer ósmy „Nowego Promienia”

21 stycznia 2020 roku w sali wykładowej im. dra Józefa Jachimka w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego, miała miejsce promocja ósmego numeru rocznika „Nowy Promień”. Wydawcą najnowszego tytułu jest Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”.

Jak określił w słowie wstępnym redaktor Jarosław Biernaczyk ósmy tom poświęcony jest w pierwszym rozdziale, przypomnieniu dokonań władz powiatowych w 2019 roku. Starosta Paweł Rajski przedstawił zakres najnowszych prac służących zapewnieniu równomiernego rozwoju powiatu, we wszystkich obszarach życia publicznego. Drugi rozdział charakteryzuje działalność wspólnoty szkolnej i zawiera, przygotowane przez dyrektora liceum dra Marka Lewickiego, kalendarium najważniejszych wydarzeń. Dział zawiera, już tradycyjnie opis ślubowania podwójnego rocznika klas pierwszych i Święta Szkoły, które z racji strajków kwietniowych obchodzono 14 października. Kolejny rozdział poświęcono wybitnym absolwentom i wychowankom Almae Matris, m.in. postaciom: Józefa Jackowskiego – inżyniera, górnika, dra Jana Leciejewskiego - językoznawcy i Ostrowianom działającym w Towarzystwie Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu. Ks. Łukasz Zawidzki scharakteryzował postawę ks. Walentego Śmigielskiego na terytorium metropolii gnieźnieńsko-poznańskiej w okresie kulturkampfu.

Rozdział czwarty tworzą cztery wspomnienia. Ich autorzy przybliżają lata szkolnej edukacji i czas kształtowania osobowości. Zachętą do lektury jest unikatowa, z perspektywy historii regionalnej, tematyka oraz lista autorów opracowań. Nowatorski charakter zawiera artykuł prof. Tadeusza Jastrzębskiego poświęcony wspomnieniom z okresu nauki w liceum w latach 1950-1954, spisane w 65-tą rocznicę matury. Zaliczyć go należy do nielicznych materiałów źródłowych, które relacjonują życie codzienne mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i środowiska licealnego w okresie stalinowskim. Autor wspomnień, wieloletni wykładowca i badacz naukowy Politechniki Szczecińskiej i Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, znany jest również z monografii dot. ikonografii marynistycznej w sztuce sakralnej na Pomorzu. Artykuł „Pro Memoria” obejmuje biogramy absolwentów i wychowanków, którzy odeszli w ostatnich miesiącach na wieczną wartę.

Rozdział piąty, zawiera recenzję dra Józefa Pietrzaka dot. publikacji książkowych z lat 2018-2019 związanych z absolwentami i wychowankami Almae Matris Ostroviensis. Autor wymienia i charakteryzuje wydawnictwa debiutanckie młodego pokolenia, które wstępuje na literackie oraz poetyckie tropy.

Już tradycyjnie głos najmłodszego pokolenia uczniów i absolwentów zamieszczono w szóstym rozdziale. Publikowane teksty stanowią efekt finalny konkursów krasomówczych i poetyckich. W 2019 roku swoje wiersze zaprezentowali Eryk Szkudlarz i Krystian Pawłowski. Tegoroczny maturzysta Łukasz Szukalski zadebiutował emocjonalnym tekstem wystąpienia, wygłoszonym w auli liceum podczas Święta Niepodległości 11 Listopada.

Odwiedzin: 94