OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat nie naliczy kar
13 marca 2020 roku

Powiat nie naliczy kar

Ze względu na epidemię koronwirusa Starostwo Powiatowe w Ostrowie nie będzie naliczać kar interesantom, którzy w ciągu miesiąca od sprowadzenia nie zarejestrują pojazdu lub nie powiadomią o wyrejestrowaniu. Decyzja władz powiatu ma przyczynić się do ograniczenia ilości interesantów. A właśnie formalności związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem generowały największy potok interesantów z całego powiatu w budynku Starostwa Powiatowego.

zdjecie

Obowiązujące od niedawna przepisy nałożyły dodatkowe obowiązki dyscyplinujące na właścicieli pojazdów. Niespełnieni ich obostrzone było rygorem kar finansowych. Przepisy przyjęte przez Sejm stanowią, że:  1.Będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE po 11 lutego 2020 roku wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym)  w ciągu 30 dni od jego sprowadzenia nie zarejestrowały pojazdu na terytorium RP lub 2.Zakupiły/sprzedały pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 11 lutego i wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) w ciągu 30 dni nie zawiadomiły starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

zdjecie

- ‘’Na podstawie art. 189e Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem Covid-19 oraz ograniczeniem funkcjonowania Referatu Rejestracji Pojazdów wobec osób, wymienionych powyżej nie będą wymierzane kary finansowe’’ – mówi Przemysław Krysztofiak dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.

zdjecie

Decyzja ta nie znosi zupełnie obowiązku, ale przesuwa go do czasu w którym Referat Rejestracji Pojazdów zacznie pracować w normalnym trybie. W związku z tym obowiązek rejestracji pojazdu lub jego zbycia/nabycia należy dopełnić w ciągu 30 dni od dnia, kiedy przestaną obowiązywać ograniczenia w pracy Referatu Rejestracji Pojazdów. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w drugim (przesuniętym) terminie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę finansową. W celu dotrzymania wszystkich terminów, prosimy na bieżąco śledzić nasze komunikaty o  na stronie www.powiat-ostrowski.pl

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 1189