OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
PUP ogłasza nabór wniosków
15 kwietnia 2020 roku

PUP ogłasza nabór wniosków

Dnia 14 kwietnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż z dniem 15 kwietnia 2020 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na poniższe programy:

1. przyznanie mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2. przyznanie przedsiębiorcom -  osobom fizycznym nie zatrudniającym pracowników - dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności na podstawie art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

3. przyznanie organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. do dnia 28.04.2020r.

Przesłanie lub złożenie w/w wniosków o dofinansowanie będzie możliwe poprzez:

• serwis praca.gov.pl albo

• pocztę tradycyjną na adres; Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 29a, (liczy się data wpływu do Urzędu) lub

•osobiście w siedzibie urzędu w godz. 7:30 - 10:00

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod katem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy niezwłocznie poinformowani o sposobie rozpatrzenia ich wniosków (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, serwisu praca.gov.pl).

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, profil zaufany), pracownik Urzędu Pracy telefonicznie poinformuje o formie i terminie zawierania umowy i weryfikacji tożsamości.

UWAGA !

Część D wniosku -  winna być podpisana przez wnioskodawcą, z uwagi na odpowiedzialność karną wynikającą z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019r. poz. 1950, ze zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy.

Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. programów – Renata Młynarczyk

Specjalista ds. programów - Lidia Rutkowska

e-mail: r.mlynarczyk@pupostrow.pl  telefon: 62 73 73 211

e-mail: l.rutkowska@pupostrow.pl telefon: 62 73 73 211

Informacje ogólne wraz z dokumentami do pobrania są na stronie internetowej: www.ostrowwielkopolski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiębiorcow/tarcza

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 311