OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zgodne absolutorium
29 czerwca 2020 roku

Zgodne absolutorium

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Jednogłośną uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.

Absolutorium po budżecie jest w środowisku samorządowym uznawane za druga co ważności uchwałę. Sesja absolutoryjna odbyła się w piątek 26 czerwca 2020 roku. Ze względu na epidemię po raz pierwszy zrealizowana została w formule on-line.

Dochody Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku wyniosły ponad 190 mln. zł i było to 100,6 proc. planu. Z kolei wydatki wyniosły 169,9 mln zł i stanowiły 99,06 zaplanowanych środków. Ponad 4,2 mln zł ze środków własnych przeznaczono na spłatę zadłużenia. Udało się także wypracować ok. 20 mln nadwyżki.

* 1593435357652.jpg

Szczegółowe sprawozdania z realizacji powiatowych finansów były przedmiotem analiz statutowych organów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- ‘’Już po raz drugi jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej miałem zaszczyt pracować nad tymi dokumentami. Komisja od 18 marca do 9 czerwca przeprowadzała badanie, aby przedstawić końcowy raport’’ – powiedział Józef Wajs wskazując na kilka istotnych danych finansowych. To m.in. wypracowanie 20 mln nadwyżki budżetowej, spadek zadłużenia oraz fakt, że 66 proc. wydatków inwestycyjnych (ponad 14,7 mln zł) dotyczyło wydatków z dziedziny budownictwa w różnych obszarach. Składając formalny wniosek o udzielenie absolutorium podkreślił, że Zarząd Powiatu realizując budżet kierował się  zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Starosta Paweł Rajski w krótkim podsumowaniu podkreślał, że rozpatrywany budżet był pierwszym w pełni zrealizowanym przez obecną Radę Powiatu. – ‘’To był budżet solidnie i wspólnie wykonany. Możemy się cieszyć, że dochody osiągnęły ok. 190 mln zł i zbliżamy się do magicznej bariery 200 mln., że wydatki majątkowe są na poziomie ok. 22 mln. Zrealizowaliśmy kilka inwestycji, z których możemy być dumni. Nowa okulistyka, neurologia, współpraca ze sprawdzonymi przyjaciółmi z WOŚP, rozpoczęcie centralnej sterylizatorni. Przeprowadzenie naszych szkół przez reformę oświaty. Nowe drogi np. Strzegowa-Gostyczyna, droga Gorzyce Wielkie Ostrów, rozpoczęcie oczekiwanej modernizacji na odcinku Będzieszyn-Gutów. To kilka przykładów przebudowy infrastruktury, na którą przeznaczyliśmy kilkanaście milionów. Ważne dla mnie zawsze były inwestycje w człowieka, szczególnie w uczniów’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

–‘’To był kolejny rok, który pokazał wartość, rolę i moc samorządu. To powiatowy samorząd zmienia obraz szpitala, oświaty, infrastruktury drogowej. Najważniejsze jest skuteczne działanie na rzecz społeczności i zrównoważonego rozwoju. Udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane działania. To wspólny sukces całej Rady. Cieszy nas także to, że Rada widzi potrzebę budowy DPS na miarę XXI wieku’’ – powiedział Andrzej Leraczyk przewodniczący Klubu Samorządny Powiat.

* foto_e_sesja.jpg

Z kolei Michał Wilczura z PSL stwierdził, że analizując wykonanie budżetu nie znaleziono nieprawidłowości w działaniach.

Grzegorz Finke przemawiając w imieniu PiS przywołał moment przyjęcia uchwały budżetowej. – ‘’Pamiętam, jak Pan starosta mówił wówczas, że planuje my dochody na poziomie 164 mln zł. Na drogi chcieliśmy przeznaczyć 10 mln, na szpital 5 mln, wprowadzić 5 proc. podwyżki dla pracowników jednostek. Pamiętam jak mówił, że wstyd mu warunków na neurologii. Zresztą nam wszystkim było wstyd. Mimo obaw o spowolnieni gospodarki osiągnęliśmy zdecydowanie większe dochody, zrealizowaliśmy większe dochody majątkowe. Poradziliśmy sobie z reformą przeznaczając na ten cel dodatkowe 4 mln zł. Nie oglądaliśmy się, nie czekaliśmy na nikogo, a w konsekwencji patrząc na zrealizowane inwestycje szkoły na tym zyskały’’ – powiedział Wiceprzewodniczący Rady.

Bartosz Ziółkowski z Kluby Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat podkreślał, że jako opozycja zgłosili nowe inicjatywy i zadania w budżecie. – ‘’Zainicjowaliśmy wspólnie z Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa projekt „Bezpieczny pieszy’’. Jego efektem są już dwa bezpieczne przejścia w pobliżu szpitala na ul. Limanowskiego oraz przy SP nr 5 na ul. Grabowskiej. Patrzymy na realizację budżetu w sposób obiektywy, merytoryczny i praktyczny. Nasza działalność pokazuje, że można być opozycją przyjazną i merytoryczną. Mając na uwadze odpowiedzialność, a także szacunek dla pracy wielu ludzi będziemy głosować za udzieleniem absolutorium’’.  powiedział B. Ziółkowski.

W głosowaniu Rada Powiatu udzieliła jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 184