OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z korzyścią dla nauczyciela, ucznia i szkoły
2 lipca 2020 roku

Z korzyścią dla nauczyciela, ucznia i szkoły

Z końcem czerwca zakończył się kolejny projekt Powiatu Ostrowskiego z zakresu międzynarodowego doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół średnich. Tym razem wzięło w nim udział 57 nauczycieli języków obcych.

W dniu 30 czerwca 2020r., zakończył się projekt pn. „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”.

Projekt został przygotowany i zrealizowany przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, we współpracy z Dyrekcją i nauczycielami 10 szkół średnich, dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym oraz 4 zagranicznymi instytucjami partnerskimi z Exeter, Berlina, Rouen i Malagi.

W projekcie uczestniczyło 57 nauczycieli języków obcych:  5 z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J.Kompałły i W. Lipskiego ; 4 z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta, 7 z III Liceum Ogólnokształcącego, 6 z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina, 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, 2 z Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, 8 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego, 8 z Zespołu Szkół Usługowych, 7 z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych i 9 z Zespołu Szkół Technicznych.

W podziale na specjalności zawodowe, kurs metodyczny ukończyło 31 nauczycieli języka angielskiego, 21 nauczycieli języka niemieckiego, 3 nauczycieli języka hiszpańskiego oraz 2 nauczycieli języka francuskiego.

Celem projektu było podniesienie świadomości rozwoju języka obcego, dostarczenie nauczycielom aktualnego słownictwa i nowych metod nauczania, rozwijanie ogólnych umiejętności językowych, zapewnienie praktycznych pomysłów i nowych technik nauczania, przejrzenie najnowszych materiałów dydaktycznych i zbadanie aspektów współczesnego życia oraz kultury brytyjskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i francuskiej.

Cel projektu został osiągnięty poprzez realizację 48 godzinnego kursu z zakresu metodyki nauczania języka obcego, odpowiednio dla każdej grupy nauczycieli języków obcych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Hiszpanii.

- „Dzięki realizacji projektu, nauczyciele języka angielskiego wzbogacili swoją wiedzę dydaktyczną i językową, jak również ugruntowali swoje doświadczenie kulturowe dzięki czemu są bardziej kompetentnymi i świadomymi pedagogami. Wykorzystanie na zajęciach zdobytej wiedzy obfituje w nowe pomysły zaczerpnięte ze spotkań w grupie z innymi nauczycielami. Są to pomysły innowacyjne, podnoszące efekty kształcenia i powodujące zwiększenie zainteresowania nauką języka angielskiego” – wyjaśnia Aleksander Ziobro,  Dyrektor II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. – „Ponadto młodzież wykazuje większe zainteresowanie językiem niemieckim, historią, kulturą, geografią oraz polityką Niemiec, niż w latach poprzednich. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w konkursach języka niemieckiego na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Młodzież chętnie wyjeżdża również na wycieczki do Niemiec np. do Berlina lub Drezna, podczas których poznają kulturę, tradycję, obyczaje oraz historię i sztukę dawnych i współczesnych Niemiec. Zwiększa się również liczba zainteresowanych uczniów pragnących podjąć studia na filologii germańskiej lub lingwistyce stosowanej” – dodaje A. Ziobro.

* 51__ii_lo.jpg

Jak przekonuje dyrektor II LO udział w projekcie w sposób widoczny wpływa na szkołę poprzez: utrzymanie wysokiego poziomu nauczania języków obcych - języka francuskiego; doskonalenie umiejętności językowych, unowocześnienie metod nauczania języków obcych; poszerzenie zastosowania technologii informacyjnych w każdej dziedzinie funkcjonowania szkoły; kształtowanie umiejętności pracy w zespole; kształtowanie umiejętności adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wdrożenie postawy uczenia się przez całe życie; podniesienie skuteczności nauczania poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania; rozwój kreatywności i innowacyjności; kształtowanie postaw tolerancji, otwartości wobec innych kultur; pogłębienie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie; zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego; potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły czy też  nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania.

W ramach budżetu projektu dla każdej szkoły, uczestniczącej w projekcie zostały zakupione pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych.

Realizacja projektu w ramach programu Erasmus+, została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego, który zaleca kontynuację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół średnich (zarówno przedmiotów językowych, ogólnych i zawodowych) w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym, w oparciu o dostępne środki zewnętrzne, w tym pochodzące z Unii Europejskiej.

* doskonalenie nauczycieli (14)

     Projekt pn. „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”
Nr projektu 2018-1-PL01-KA101-047935
Projekt zrealizowany w okresie 2018.10.01 - 2020.06.30, w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

Odwiedzin: 305