OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Matura w czasach epidemii
12 sierpnia 2020 roku

Matura w czasach epidemii

Blisko 79 % proc. uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski zadało tegoroczny egzamin maturalny. To wynik niższy od ubiegłorocznego, ale tradycyjnie wyższy niż średnia krajowa i wojewódzka. Ogółem do egzaminu maturalnego w powiecie przystąpiło 1.177 absolwentów liceów oraz zespołów szkół.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, w czerwcu 2020 roku, przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Absolwenci zdawali egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W tym roku szkolnym, z uwagi na epidemię koronawirusa, nie przeprowadzano części ustnej egzaminu maturalnego. Wyjątek stanowili ci, którym wynik egzaminu w części ustnej jest potrzebny przy rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub przeprowadzenie egzaminu stanowi realizację postanowień umowy międzynarodowej.

 

I tak do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w roku 2020 przystąpiło:

- w skali kraju  - 259 272 absolwentów, z czego maturę zdało 191 734 uczniów tj. 74,0% (w ubiegłym roku 80,5%), prawo do poprawki ma 44.638 uczniów tj. 17,2% (w ubiegłym roku 12,9%), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 22.900 osób tj. 8,8% uczniów. (w ubiegłym roku 6,6 %),

- w województwie wielkopolskim  -  23.600 absolwentów,  z czego maturę zdało 17.430 uczniów tj. 73,9% (w ubiegłym roku 80,5 %), prawo do poprawki ma 4.204 uczniów tj. 17,8% (w ubiegłym roku 13,0 %), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 1.966 uczniów tj. 8,3% (w ubiegłym roku 6,5 %),

- w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski – 1.177 absolwentów, z czego maturę zdało 929 uczniów tj. 78,9% (w ubiegłym roku 83,7%), prawo do poprawki ma 193 uczniów tj. 16,4% (w ubiegłym roku 11,7 %), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 55 uczniów tj. 4,7% (w ubiegłym roku 4,6%).

* matura2020_zdawalnosc_licea_technika

Dla szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski (1LO, 2LO, 3LO, 4LO, ZST, ZSE, ZSU, ZSBE, ZSTE, ZSP CKU) w rozbiciu na typy szkół dane przedstawiają się następująco:

Licea ogólnokształcące – do egzaminu maturalnego przystąpiło 606 absolwentów (w 2019r. - 602):

- zdało maturę  - 519 uczniów tj. 85,6% (w 2019r. 552 osoby tj. 91,7 %),

- prawo do poprawki  -  69 uczniów tj. 11,4% (w 2019r. 37 osób tj. 6,1 %),

- nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu  -  18 uczniów tj. 3,0% (w 2019r. 13 osób tj. 2,2 %).

* matura2020_zdawalnosc_licea

Zespoły szkół (technika i szkoły branżowe) – do egzaminu maturalnego przystąpiło 571 absolwentów (w 2019r. 519 osób):

zdało maturę  -  410 uczniów tj. 71,8% (w 2019r. 386 osób tj. 74,4 %),

prawo do poprawki  -  124 uczniów tj. 21,7% (w 2019r. 94 osoby tj. 18,1 %),

nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu  -  37 uczniów tj. 6,5% (w 2019r. 39 osób tj. 7,5 %).

* matura2020_zdawalnosc_technika

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 8 września mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.

Odwiedzin: 184