OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konsultacje dla organizacji pozarządowych
31 sierpnia 2020 roku

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Ruszyły konsultacje społeczne dla podmiotów, które chcą wziąć udział we współtworzeniu corocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Realizacją programu jest otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w 2021 roku, do którego będą mogły przystąpić organizacje pożytku publicznego z powiatu ostrowskiego lub spoza powiatu, ale działające na rzecz jego mieszkańców.

Konsultacje potrwają do 16 września 2020. Zarówno w konsultacjach, jak i otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i do innych Kościołów oraz związków wyznaniowych jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów mających swoją siedzibę na terenie naszego powiatu lub poza nim, ale działających na rzecz jego mieszkańców. W zależności od potrzeb konsultacje mogą być prowadzone w formie bezpośrednich spotkań, pisemnego lub elektronicznego zapytania, a także publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej.

– „Celem programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie tożsamości lokalnej, a także partnerstwa między powiatem i organizacjami pozarządowymi – mówi Paweł Rajski, starosta ostrowski. – Wspieramy lokalne przedsięwzięcia, bo zależy nam na tym, aby organizacje włączyły się do działalności społecznie użytecznej, a mieszkańcy powiatu brali udział w procesie tworzenia lokalnej polityki i rozwiązywania lokalnych problemów.”

Według założeń programu współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Program w zakresie bieżącej współpracy z sektorem pozarządowym realizują wydziały Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz jednostki organizacyjne Powiatu.

W przyszłym roku priorytetowymi dla samorządu powiatu będą zadania z następujących obszarów: ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  turystyki krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, a także działań na rzecz integracji europejskiej.

     Więcej o programie w Biuletynie Informacji Publicznej lub w załączonym pliku.

Odwiedzin: 54