OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kompleksowy Program Rozwoju Kształcenia Zawodowego Młodzieży w...
28 września 2020 roku

Kompleksowy Program Rozwoju Kształcenia Zawodowego Młodzieży w Powiecie Ostrowskim II

Powiat Ostrowski sfinansuje różnorodne formy dokształcania umiejętności uczniów.

Podpisano umowę finansową na realizację projektu pn. „Kompleksowy Program Rozwoju Kształcenia Zawodowego Młodzieży w Powiecie Ostrowskim II’’ Program realizowany jest w ramach poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 054 708,40 zł, a kwota dofinansowania 1 849 237,56 zł. Przedmiotem projektu jest realizacja programu wspierającego kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim, którego wprowadzenie przyczyni się do podniesienia wiedzy i  kompetencji przez 260 uczniów oraz 41 nauczycieli do końca roku 2021. Okres realizacji projektu: 30.09.2019 – 31-12.2021 r.

- ‘’Zadania projektowe podzielone są na jednostki (5 szkół biorących udział w projekcie tj.: ZST-E CKU, ZST, ZSB-E, ZSU, ZSE)  i skupiać się będą na wsparciu uczestników projektu poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w formie szkoleń i kursów służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, staży zawodowych u pracodawców/ przedsiębiorców, doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także na wsparciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji’’ – powiedział Marcin Woliński Dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianiu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości. Zwiększa dostępność do dobrej jakości edukacji, daje szansę uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. To projekt, który zdecydowanie służy podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

      

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 272