OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Środki na walkę z wirusem
2 listopada 2020 roku

Środki na walkę z wirusem

Prawie pół miliona złotych na przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa otrzymają trzy placówki powiatowe. Środki m.in. pochodzą z funduszy europejskich.

* INFORMACJE

* gora.jpg

Wniosek o grant z przeznaczeniem na ten cel przygotował Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w ramach projektu „STOP COVID-19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnegona lata 2014-2020.

Ze środków mogą skorzystać: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.

Powyższe instytucje mogą przeznaczyć środki z grantu m.in. na: dodatki lub dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/ klientami pomocy i integracji społecznej, na doposażenie stanowisk w środki indywidulanej ochrony oraz zakup sprzętu do zapobiegania i zwalczania COVID 19.

Wartość grantu to 452,7 tys. zł, w tym 85 proc. pochodzi z funduszy unijnych, 5 proc. ze środków budżetu państwa, a 10 proc. to wkład własny powiatu.

* logo_dol.jpg

Szczegóły w pliku w załączeniu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 101