OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dotacje dla organizacji pozarządowych
17 listopada 2020 roku

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje o trwającym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w 2021 roku. Organizacje pozarządowe będą mogły się starać o w sumie 277 tys. zł. Oferty można składać do 7 grudnia 2020 roku.

Konkurs na realizację zadań publicznych przez sektor pozarządowy trwa od minionego poniedziałku. Sfery, w których realizowane mają być zadania publiczne, to: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, a także nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

 

Na poszczególne sfery przeznaczono:

- ochrona i promocja zdrowia: 9 tys. zł,

- porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym: 12 tys. zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 120 tys. zł,

- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: 27 tys. zł,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: 100 tys. zł,

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 9 tys. zł.

 

W konkursie obowiązują te same wzory ofert, umów i sprawozdań, które obowiązywały przy konkursie na zadania realizowane w mijającym roku.

 

Do dokumentów należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią konkursu (w załączniku). Jeśli w odpisie z rejestru bądź w wyciągu z ewidencji brakuje informacji o osobach reprezentujących oferenta należy dołączyć dodatkowo odpis statutu lub regulaminu.

 

Oferty muszą być dostarczone listem poleconym, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego, pok. nr 101 - parter) lub pocztą kurierską. Jeśli oferenci zdecydują się na wysyłkę dokumentów należy pamiętać o tym, że decydująca jest data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:


         Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

           Al. Powstańców Wielkopolskich 16

           63-400 Ostrów Wielkopolski

               Biuro Podawcze

 

Konkurs potrwa do piątku, 7 grudnia 2020 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w jego ogłoszeniu.

Druki oferty, zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-ostrowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w grupie tematycznej „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

WAŻNE! Informacji na ten temat udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (pokój nr 305, nr tel. 62 73 78 474).

Z uwagi na panującą pandemię i zmianowy tryb pracy zdalnej zalecamy kontakt drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: op@powiat-ostrowski.pl.

W załącznikach znajdują się: uchwała ws. ogłoszenia konkursowego, ogłoszenie konkursowe, wzór oferty oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego.

Odwiedzin: 345