OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzi głosują!
2 czerwca 2009 roku

Młodzi głosują!

Ankieta została przeprowadzona przez uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Młodzi Głosują”. Młodzieżowym koordynatorem projektu była Justyna Pawlak, a inicjatorem i koordynatorem tego typu projektów w szkole jest Jerzy Wójcicki.

Z analizy ankiety przeprowadzonej przez Weronika Sobczak, Marta Wysocka
Marcelina Olszak, Paulina Wojtczak, dotyczącej wyborów do Parlamentu Europejskiego, wynikają następujące wnioski:

1. Na pytanie pierwsze, czy ankietowani znają uprawnienia Parlamentu Europejskiego, większość badanych, niezależnie od grupy wiekowej odpowiedziała, że kompetencje te są im nieznane. W każdej z badanych grup wiekowych ponad 120 osób na 140 ankietowanych (a więc ponad 85%) deklarowało nieznajomość kompetencji PE. Wyjątek stanowią najstarsi ankietowani (III przedział wiekowy, badani powyżej 45 roku życia). Najmniej zorientowani w realiach działalności PE są najmłodsi badani (I przedział wiekowy, 18-25 lat). Są to jednak różnice na tyle małe, iż niemożliwe jest
w tym przypadku wyciągnięcie wiążących wniosków i rozpoczęcie dywagacji na temat szeroko przyczyn takiego stanu rzeczy. Można jednak zwrócić uwagę na charakterystyczne dla polskiego społeczeństwa, większe zaangażowanie społeczne i obywatelskie ludzi w wieku dojrzałym.

2. Ankietowani, którzy udzielili odpowiedzi „tak” na pytanie numer 1, w pytaniu numer 2 poproszeni zostali o wymienienie znanych im kompetencji Parlamentu Europejskiego.
Wśród najczęściej wymienianych odpowiedzi znalazły się następujące z kompetencji Parlamentu Europejskiego( PE)- niektóre z tych kompetencji zostały ujęte prze Ankietowanych bardzo ogólnikowo i niezbyt precyzyjnie. Np. mianowanie Rzecznika Praw Obywatelskich; precyzyjnie mówiąc PE wyraża zgodę na wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Uprawnienia budżetowe; zgłaszanie poprawek do budżetu; precyzyjnie mówiąc PE dzieli tę kompetencję wspólnie z Radą Unii Europejskiej i z Komisją Europejską, która faktycznie przygotowuje budżet UE. Możliwość zadawania pytań Radzie Europejskiej; precyzyjnie mówiąc pytanie kierowane są do Rady Unii Europejskiej; bardzo często mylimy te dwa organy. Uprawnienia legislacyjne; tworzenie prawa; precyzyjnie mówiąc PE ma możliwość wypowiadania się na temat projektów dyrektyw i rozporządzeń przygotowanych przez Komisję Europejską. Możliwość głosowania nad ustawami; PE nie głosuje nad ustawami, tj. kompetencja parlamentów w poszczególnych krajach członkowskich Zatwierdzanie wniosków w sprawie członkostwa w UE; co nie jest również precyzyjne. Parlament Europejski ratyfikuje m.in. umowy międzynarodowe zawarte przez UE o stowarzyszeniu, a także o rozszerzeniu
o nowe państwa.
Podsumowując: kompetencje organów wewnętrznych jest to materia bardzo skomplikowana. Kompetencje Parlamentu Europejskiego mają charakter prawodawczy, kontrolny, kreacyjny i integracyjno- reprezentacyjny, np. PE reprezentuje UE poza jej granicami wobec parlamentów państw trzecich, a wewnątrz UE wobec państw członkowskich.

3. Zdecydowana większość ankietowanych zarówno z pierwszego (60 osób), jak i drugiego (ponad 60 osób) przedziału wiekowego, nie potrafiła odpowiedzieć, czy Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w UE. Również duża część ankietowanych z trzeciego przedziału wiekowego (45 osób) zakreślała odpowiedź „Trudno powiedzieć”. Świadczy to o nieznajomości uprawnień Parlamentu Europejskiego. Większość ankietowanych z trzeciego przedziału wiekowego, czyli osób starszych, dostrzega ważną rolę, jaką pełni Parlament Europejski.

4. Jeśli chodzi o pytanie czwarte, na podstawie którego chciałyśmy uzyskać informację dotyczącą przewidywanej frekwencji w tegorocznych wyborach, to odpowiedzi ankietowanych z różnych przedziałów wiekowych są podobne. Większość- ponad 50 %- ma zamiar głosować w czerwcowych wyborach. Niespełna 20% 7 czerwca pozostanie w domu, natomiast pozostali- ok. 30 % - jeszcze nie zdecydowali.

5. Co jest powodem niskiej frekwencji? -tak brzmiało pytanie nr 5. Najmłodsi wyborcy są przekonani o małym wpływie eurodeputowanych na poprawę jakości ich życia w Polsce. Wyborcy z pozostałych przedziałów wiekowych również uważają, że eurodeputowani nie mają większego wpływu na standard ich życia oraz jego zmiany na lepsze. Znaczna grupa obywateli w wieku 18-25 lat twierdzi, że w ogóle nie interesuje się Unią Europejską, bądź uważa społeczeństwo za niedoinformowane. Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje w mass-mediach. Obywatele w wieku 25-45 lat w większym stopniu obwiniają mass-media za brak informacji, niż przyznają, że wpływ na to ma lekceważący stosunek Polaków do Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W trzecim przedziale wiekowym 61 osób zaznaczyło odpowiedź, iż eurodeputowani mają mały wpływ na poprawę jakości życia w Polce. Tyle samo osób uważa, że społeczeństwo w ogóle nie interesuje się UE. Natomiast niewielki odsetek pytanych nie wie, co jest przyczyną niskiej frekwencji w wyborach do Europarlamentu. Wnioskować można, że Polacy mimo wszystko uważają Europarlament za instytucję odległą, nie mającą istotnego wpływu na ich życie, stąd głównie bierze się sceptycyzm wyborczy naszych rodaków.

6. Chcąc dowiedzieć się, co mogłoby zwiększyć frekwencję w wyborach do Europarlamentu w naszym kraju, zadałyśmy pytanie szóste. Ankietowani ze wszystkich trzech przedziałów wiekowych zgadzają się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przekonanie społeczeństwa przez mass-media o dużej roli eurodeputowanych oraz poruszanie przez kandydujących problemów związanych z UE, a nie tylko spraw wewnętrznych Polski. Trzecią, najczęstszą odpowiedzią była propozycja głosowania przez Internet. Ankietowanych raczej nie przekonała propozycja przeprowadzenia dwudniowych wyborów, a ok. 20- 30 osób w każdym przedziale nie jest w stanie powiedzieć, co mogłoby zwiększyć frekwencję w wyborach.

Dodał(a): Jerzy Wójcicki
Odwiedzin: 669