OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych
13 stycznia 2021 roku

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zakończył się konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 roku przeznaczony dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

We wtorek, 12 stycznia Zarząd Powiatu Ostrowskiego rozdzielił dotacje dla organizacji pozarządowych w sferach: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Do konkursu zgłosiło się 55 organizacji, które złożyły oferty związane ze 87 zadaniami w 6 dziedzinach. W ubiegłym roku o dotacje na 108 zadań starało się 70 organizacji. Przed dwoma laty wnioski na realizację 97 zadań złożyło 56 podmiotów.

Najwięcej wniosków na realizację zadań w 2021 roku organizacje złożyły w sferach: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Wnioski dotyczyły kolejno 35 i 34 zadań. Najmniej ofert (3) dotyczyło sfery porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Załączniki do uchwały w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na rok 2021 zawierające kwoty dotacji przyznane przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w załącznikach do artykułu.  

Odwiedzin: 185