OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szkoła zacieśniła współpracę z WIR’em
25 maja 2021 roku

Szkoła zacieśniła współpracę z WIR’em

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach oraz Wielkopolska Izba Rolnicza sformalizowały wieloletnią współpracę w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

Porozumienie o współpracy podpisano w  dniu 24 maja 2021r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. Dyrektor szkoły Tomasz Guliński oraz Prezes WIR Piotr Walkowski złożyli podpisy w obecności Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Piotra Walkowskiego.

zdjecie

Na zdjęciu od lewej: Piotr Walkowski prezes WIR, Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Tomasz Guliński dyrektor ZSP CKU Przygodzice, Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Na mocy dokumentu WIR zadeklarował wsparcie obejmujące wszystkie kierunki kształcenia związane z rolnictwem. Celem porozumienia jest podniesienie jakości kształcenia, nabycie przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy i przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia.

ZSP CKU Przygodzice ma cztery oddziały kształcące w zawodach związanych z rolnictwem: pszczelarz, rolnik, mechanizator rolnictwa i weterynarz.

- „Współpraca szkoły z Wielkopolską Izbą Rolniczą trwa od wielu lat, a w tym momencie została sformalizowana. Liczymy na wsparcie w realizacji praktycznej nauki zawodu, poprzez organizację zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych ale też konkursów i olimpiad. Ponadto współpraca obejmie organizację szkoleń warsztatów, konferencji a także pozyskiwanie partnerów organizujących staże zawodowe dla uczniów” – wyjaśnia dyrektor T. Guliński.

Strony deklarują realizację wspólnych przedsięwzięć promujących rolnictwo oraz wzajemną współpracę we własnych kanałach komunikacyjnych.

- „W ubiegłym roku postanowiliśmy stworzyć na bazie naszej strony internetowej platformę edukacyjną dla szkół rolniczych z całej Wielkopolski, ponieważ w każdym powiecie jest taka szkoła, w niektórych nawet po dwie. Wychodzimy z założenia, że uczniowie są nośnikami informacji do domów, a w ciągu roku wiele się zmienia w zakresie prawodawstwa, ochrony zwierząt, ochrony roślin, czy też realizowanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – poinformował Piotr Walkowski, prezes WIR.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Odwiedzin: 84