OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ustanowią nowe święto państwowe?
31 sierpnia 2021 roku

Ustanowią nowe święto państwowe?

Radni powiatu ostrowskiego poparli apel wystosowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, a wygłoszony przez radnego Bartosza Ziółkowskiego, w sprawie ustanowienia nowego święta państwowego. Dzień 27 grudnia miałby zostać nazwany świętem Powstania Wielkopolskiego-  na cześć zwycięskiego zrywu niepodległościowego w historii Polski.

zdjecie

Na sesji 27 sierpnia 2021 roku Radny Powiatowy Ziółkowski przekonywał do poparcia projektu ustanowienia nowego święta, które przypadać ma w rocznicę wybuchu tego niepodległościowego zrywu. Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 nie popadło w zapomnienie. Doskonale funkcjonuje w lokalnej pamięci historycznej, a być może już wkrótce dla reszty kraju stanie się świętem państwowym.

- „Dziękuję Kolegom i Koleżankom Radnym Powiatowym za pozytywną akceptację mojej propozycji”- powiedział Bartosz Ziółkowski.

Apel został przyjęty jednogłośnie prze wszystkich radnych.

Oświadczenie-Stanowisko

Rady Powiatu Ostrowskiego

w sprawie inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie Rada Powiatu Ostrowskiego popiera inicjatywę uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie.

Wspólny wysiłek i zaangażowanie ma na celu upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego, które jest naszą chlubą i dumą, bo zdecydowało o kształcie II Rzeczpospolitej i przyniosło upragnioną wolność.

Z uwagi na charakter oraz znaczenie tego historycznego wydarzenia, chęć i potrzebę godnego uhonorowania bohaterskich Powstańców i ich istotnej roli w budowaniu odradzającej się po latach zaborów Ojczyzny, Rada Powiatu Ostrowskiego popiera Apel zainicjowany przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundację Zakłady Kórnickie, poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski adresowany do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu oraz parlamentarzystów RP. Podzielamy pogląd inicjatorów Apelu, iż pamięć o obronie narodowej tożsamości pod zaborami oraz o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, do czego Wielkopolanie znakomicie się przyczynili, łączy Polaków i wymaga działań ponad wszelkimi podziałami.

Mając na uwadze charakter inicjatywy dążący do wzmocnienia pamięci i wymiaru świętowania zwycięskiego Powstanie Wielkopolskiego ponad wszelkimi podziałami politycznymi wśród wszystkich Polaków, w tym mieszkańców naszego powiatu, oraz - jak wskazuje jubileuszowa publikacja prof. Jerzego Pietrzaka -  szczególną rolę „Powstańczego Ostrowa i okolic, m.in. Odolanowa, Raszkowa, Skalmierzyc w Powstańczej Wielkopolsce” podjęcie przez Radę Powiatu Ostrowskiego oświadczenia–stanowiska wspierającego społeczną inicjatywę ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie jest szczególnie uzasadnione.

Pamięć o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim jest w naszym powiecie bardzo żywa, również ze względu na znaczące i poprzedzające je wydarzenia Republiki Ostrowskiej z listopada 1918 r. W Powiecie Ostrowskim pamięć o Powstaniu Wielkopolskim utrwalają również trwałe ślady pamięci w postaci Pomników Powstania Wielkopolskiego przy ul. Wrocławskiej oraz na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, gdzie corocznie 27 grudnia odbywają się okolicznościowe miejsko-powiatowe samorządowe uroczystości, a także liczne tablice i znaki pamięci na terenie każdej z gmin Powiatu Ostrowskiego.  

Jako Rada Powiatu Ostrowskiego doceniamy, że inicjatorzy akcji ustanowienia święta państwowego, chcą dotrzeć z pozytywnym przesłaniem o zwycięstwie nad pruskim zaborcą, które jest historyczną spuścizną wszystkich Polaków, do jak najszerszego grona obywateli naszego kraju, wykazując, że ten chwalebny czyn zbrojny naszych przodków ma wymiar nie tylko regionalny, ale i ogólnopolski. Powstanie wybuchło w momencie, w którym ważyły się losy wielkopolskiej ziemi. Data jego rozpoczęcia nie była wybrana przypadkowo. Poprzedzały ją lata solidnej pracy organicznej, obejmującej rolnictwo, gospodarkę, przemysł czy edukację, a także utworzenie zrębów polskiej państwowości. Wartość Powstania Wielkopolskiego jest tym większa, że należy ono do nielicznych, zwycięskich zrywów niepodległościowych zakończonych spektakularnym sukcesem, z którego winniśmy być dumni, jako Naród i które powinno - obok innych doniosłych wydarzeń z dziejów Ojczyzny - znaleźć należne mu miejsce w kalendarzu uroczystości państwowych. Jest ono także budującym przykładem uniwersalnych wartości takich jak solidarność społeczna i współdziałanie w imię wspólnego dobra.

Ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii Polski, a także pozwalałoby na jego uczczenie w należny mu sposób.

Niniejszym oświadczeniem-stanowiskiem Rada Powiatu Ostrowskiego wspiera i włącza się w szczytną ideę doprowadzenia do ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym i świętem wszystkich Polaków.

Odwiedzin: 91