OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”
2 września 2021 roku

Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”

Tradycyjnie we wrześniu turyści piesi oraz miłośnicy wycieczek rowerowych będą mogli uczestniczyć w Rajdzie „Jesień Chopinowska”, imprezie turystycznej upamiętniającej pobyt Fryderyka Chopina w Antoninie. Tegoroczne spotkanie będzie także okazją do uczczenia 70. rocznicy powstania ostrowskiego Oddziału PTTK.

zdjecie

Antonin 10-12 września 2021

REGULAMIN

Organizator rajdu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim przy współudziale:

Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Nadleśnictwa Antonin

Koła PTTK nr 3 „Mila” przy ZT NSZZP Komendy Pow. Policji

Kierownictwo

Komandor — MARIA SZUBERT-KORNASZEWSKA

Sekretarz — MARZENA KOŁODZIEJ

Skarbnik — MARIA LEPAKOWSKA

Kierownik mety — JANUSZ BURZAŁA

Cele rajdu

—     Uczczenie 70 rocznicy powstania ostrowskiego Oddziału PTTK

—     Upamiętnienie pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie

—     Rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych południowej Wielkopolski, a w szczególności okolic Ostrowa Wlkp. i Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”

—     Stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji

—     Realizacja hasła „Turystyka łączy pokolenia”

Uczestnictwo

W związku z pandemią, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, organizatorzy informują o konieczności przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych. Rajd odbędzie się w warunkach szczególnych i zostanie przeprowadzony zgodnie z możliwościami na dany czas. Wszelkie ustalenia co do przebiegu rajdu, tras, obiektów zwiedzanych i formy przeprowadzania rajdu mogą się zmieniać w jego trakcie. Preferowany będzie samodzielny dojazd do atrakcji krajoznawczych na trasach. Za łamanie przepisów i zaleceń sanitarnych uczestnik może być usunięty z rajdu w trybie natychmiastowym. Zaleca się, aby każdy uczestnik posiadał maseczkę i indywidualne środki dezynfekcji. Każdy bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

Zgłoszenie uczestnictwa na trasach dowolnych należy dokonać na „karcie uczestnictwa” w biurze Oddziału PTTK, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 23 (skrytka poczt. nr 9, tel. 62-300-0074) — osobiście w godzinach otwarcia biura (od poniedziałku do piątku 10.00–16.00) lub za pośrednictwem poczty, również elektronicznej (pttkostrow@interia.pl).

Członkowie PTTK wpisują na karcie numer legitymacji (legitymacja jest ważna z opłaconą składką za rok 2021). Przy zgłoszeniach korespondencyjnych należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane:

— na trasy jednodniowe do dnia 9 września (czwartek)

— na trasy wielodniowe do dnia 8 września (środa)

O przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń, opłacenie wpisowego i przekazanie karty zgłoszenia.

Wpisowe

Przy zgłoszeniach korespondencyjnych należy wpłacić wpisowe na konto Oddziału PTTK – Bank Santander Oddział w Ostrowie Wlkp. nr 56-1090-1160-0000-0000-1600-9520, z dopiskiem „60 Jesień Chopinowska”. Dowód wpłaty należy okazać na starcie. Przy zgłoszeniach osobistych wpisowe należy wpłacać bezpośrednio w biurze Oddziału PTTK.

Wysokość wpisowego

 


Trasy

2,5-DNIOWE

1-dniowe

z własnym śpiworem i materacem

z pościelą

młodzież szkolna zrzeszona w PTTK

12,00

110,00

150,00

młodzież szkolna nie zrzeszona

14,00

120,00

160,00

dorośli członkowie PTTK, opiekunowie, przodownicy, przewodnicy

15,00

130,00

170,00

inni uczestnicy nie zrzeszeni w PTTK

20,00

150,00

190,00

 

Liczba miejsc w ośrodku jest ograniczona i pierwszeństwo mają osoby korzystające z 2 noclegów. Dostępność noclegu należy uzgodnić z organizatorem rajdu. Jesteśmy partnerami programu: „Ostrowska Karta Rodziny 3+”, „Karta Dużej Rodziny” i „Ostrowska Karta Seniora”.

Organizator zapewnia

—     znaczek rajdowy

—     posiłek turystyczny na trasach wielodniowych (sobota) oraz na mecie rajdu

—     noclegi na trasach wielodniowych w ośrodku „Biały Daniel” w Mojej Woli z użyciem własnych śpiworów i materacy lub pościeli ośrodka

—     potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne

—     udział w konkursie krajoznawczo-turystycznych z nagrodami

—     ubezpieczenie NNW uczestników będących członkami PTTK (ważne legitymacje)

—     udział w konkursie strzeleckim dla przedstawicieli drużyn

—     bezpłatny dojazd na miejsce startu tras jednodniowych pieszych

—     bezpłatny dojazd autokarem do Ostrowa po koncercie rajdowym

Uwaga. Autokary podstawione będą na parkingu przy markecie „Kaufland” od strony ulicy Wojska Polskiego

Obowiązki uczestników

—     Przestrzegania „Karty Turysty”

—     Posiadanie apteczki przez drużynę i udzielania sobie wzajemnej pomocy

—     Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, ochronie przyrody i zabytków oraz przeciwpożarowych

—     Respektowania zarządzeń organizatora

—     Wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnika rajdu w związku z panującą pandemią SARS-COV-2

Zakończenie rajdu

Meta rajdu będzie czynna przy pałacu w Antoninie w godzinach od 10.00 do 14.00. Drużyny winny zgłosić się na mecie w godzinach od 11.30 do 12.30. W godzinach od 11.15 do 12.00 istnieje możliwość zwiedzenia kaplicy z przewodnikiem i obiektów edukacyjnych Nadleśnictwa Antonin. Zakończenia rajdu nastąpi o godzinie 14.00, a o godz. 15.00 odbędzie się w pałacu

recital chopinowski w wykonaniu Tomasza Maruty

Postanowienia końcowe

Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty uczestników nie będących członkami PTTK ponoszą uczestnicy lub organizacje zgłaszające. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania lub organizacje zgłaszające. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego. Nagrody dla zwycięzców konkursów będą wręczane wyłącznie podczas uroczystości zakończenia rajdu, nie odebrane przepadają. Powrót uczestników rajdu we własnym zakresie i na własny koszt.

Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. Ewentualne wątpliwości będą wyjaśnione w sekretariacie rajdu lub przez Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim w przypadku odwołania pisemnego.

Trasy rajdowe

Propozycje tras dla turystów pieszych i rowerowych

Piesze jednodniowe

1. Scherza b-moll

Antonin (trasa niebieskim i czarnym szlakiem pieszym) – staw Goszczyn – Antonin-Tartak – pomnik F. Radziwiłła – Kociemba – rezerwat Wydymacz – Antonin (10 km)

Start w niedzielę 12 września o godz. 8.30 na parkingu przy pałacu w Antoninie. Dojazd z Ostrowa do Antonina autobusem organizatora z parkingu przy Kauflandzie o godz. 8.00

2. Sonaty h-moll

Spacerkiem po Antoninie (niebieskim i zielonym szlakiem pieszym) – rezerwat Wydymacz – Antonin (5 km)

Start w niedzielę 12 września o godz. 8.30 na parkingu przy pałacu w Antoninie. Dojazd z Ostrowa autobusem orga-nizatora z parkingu przy Kauflandzie o godz. 8.00

3. Ballady g-moll

Skrzyżowanie dróg Przygodzice/Antonin i Dębica/Chynowa (niebieski szlak pieszy) – Tarchalskie – pomnik F. Radziwiłła – rezerwat Wydymacz – Antonin (10 km)

Start w niedzielę 12 września o godz. 8.20 na skrzyżowaniu dróg Przygodzice/Antonin i Dębnica/Chynowa. Dojazd z Ostrowa autobusem organizatora z parkingu przy Kauflandzie o godz. 8.00

4. Poloneza As-dur

Skrzyżowanie dróg Przygodzice/Antonin i Dębica/Chynowa (niebieski szlak pieszy) – wiadukt nad drogą S11 – staw Goszczyn – Antonin-Tartak – pomnik F. Radziwiłła – Kociemba – rezerwat Wydymacz –  Antonin (11 km)

Start w niedzielę 12 września o godz. 8,20 na skrzyżowaniu dróg Przygodzice/Antonin i Dębnica/Chynowa. Dojazd z Ostrowa autobusem organizatora z parkingu przy Kauflandzie o godz. 8.00

Rowerowa dwuipółdniowa

5. Nokturnu Es-dur

Ostrów Wlkp. – Gorzyce Wielkie – Odolanów – Raczyce – Uciechów – Bogdaj – Możdżanów – Moja Wola (35 km, nocleg w ośrodku Biały Daniel w Mojej Woli) – Dobrzec – Domasławice – Goszcz – Twardogóra – Sosnówka – Miodary – Boguszyce – Oleśnica-Rynek (zwiedzanie miasta z przewodnikiem, powrót do Sośni pociągiem Przewozów Reg. o godz. 15.16 z Oleśnicy, około 42 km, nocleg z obiadem w ośrodku „Biały Daniel”) – Sośnie – Surmin – Kałkowskie – Czarnylas – Ludwików – Antonin  (25 km)

Start w piątek 10 września o godz. 15.00 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym, ul. Chłapowskiego. Wpisowe na trasę 2,5-dniową uwzględnia bilet na przejazd pociągiem i przewóz roweru

Rowerowe jednodniowe

6. Etiudy c-moll

Ostrów Wlkp. (stacja kolejowa, trasa szlakiem niebieskim rowerowym) – Wysocko Małe (szlak rowerowy zielony) – Janków Przygodzki – punkt widokowy w Trzcielinach na Stawy Przygodzickie – Nadstawki – Dębnica – Ludwików – Kociemba –  Antonin (26 km)

7. Walca a-moll

Ostrów Wlkp. (stacja kolejowa, trasa szlakiem niebieskim rowerowym) – Wysocko Małe – Dolina Baryczy – Chynowa – Przygodziczki – Kędziory (czerwony szlak pieszy) – Kotłów (żółty szlak rowerowy im. F. Chopina) – Mikstat – Mikstat-Las –  Antonin (32 km)

Dowolne piesze, rowerowe i konne po uprzednim zgłoszeniu trasy u organizatora rajdu

Do zobaczenia na trasach rajdu

Z powodu pandemii trasy nie będą prowadzone przez organizatorów. Zapewniamy serwis rowerowy i pierwszą pomoc w miarę swoich umiejętności.

W grafice rajdowej wykorzystano zdjęcie „Park-Polana” Marka Tuszyńskiego oraz fotografię z okładki publikacji „Tam, gdzie był Chopin”

Odwiedzin: 436