OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Projekt pn.: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Ostrowa...
3 września 2021 roku

Projekt pn.: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Całkowita wartość projektu:     14 518 688,51 zł

Wartość dofinansowania:      8 905 692,23 zł

Data rozpoczęcia projektu:  2018-11-20
Data zakończenia projektu: 2021-03-31

Celem głównym projektu jest ograniczenie kryzysowych zjawisk zdiagnozowanych w GPR w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej oraz technicznej poprzez poprawę funkcjonalności obiektów, przestrzeni publicznych i zintegrowaniu działań społecznych.

Celami szczegółowymi są:
- wzmocnienie kapitału ludzkiego na obszarze rewitalizacji,
- stworzenie trwałych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego,
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzrost funkcjonalności infrastruktury i przestrzeni publicznych.

Przedmiotem projektu są 4 zadania inwestycyjne oraz szereg zintegrowanych z nimi działań społecznych:
1.  Modernizacja budynku Sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (OCAL) (dom obywatelski) ETAP I i ETAP II
2.  Modernizacja Ogródków Jordanowskichw ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej
3.  Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, ul. Kolejowa-Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
4.  Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Partner Projektu: Powiat Ostrowski

Partner Projektu będzie odpowiedzialny m.in. za:
- wykorzystanie na potrzeby działalności Powiatu w szczególności PUP - budynku OCAL m.in. w zakresie: organizacji targów pracy, ogólnopolskiego tygodnia kariery, wykorzystania powierzchni dla celów planowanych do realizacji zadań własnych, projektów dofinansowanych ze środków UE i budżetu państwa z wykorzystaniem swoich zasobów ludzkich i organizacyjnych.

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 70