OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Znamię! Znam je?
13 października 2021 roku

Znamię! Znam je?

Powiat Ostrowski przystąpił do współpracy przy realizacji największego w Polsce ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022.

zdjecie

Organizatorem ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka jest Studenckie koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym.

Realizacja programu konsumuje założenia obszaru drugiego Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej Uchwałą Rady Ministrów nr 10 z dnia 4 lutego 2020 roku tj. inwestycje w edukację, prewencję pierwotną i styl życia – Ograniczenie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów. Oczekiwanym rezultatem niniejszych działań jest ograniczenie do końca 2030 roku wskaźników zachorowań na nowotwory skóry z poziomu 5,7 do poziomu 5,0 jak również ograniczenie narażenia populacji dorosłych na działanie promieniowania UV. Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest poprzez rozszerzenie od 2020 roku zakresu prowadzonej powszechnej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez wprowadzanie zajęć o zdrowiu w szkołach np. w ramach godzin z wychowawcą. Grupę docelową programu stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych  (wszystkie roczniki klas). W Powiecie Ostrowskim do dedykowanego programu przystąpiły wszystkie szkoły ponadpodstawowe.

zdjecie

Po ukończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasad ABCDE ( „czerniakowe abecadło).

Warto pamiętać, iż czerniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z mielocytów oraz nieustająco stanowi jedno z wyzwań polskiej onkologii. Według estymacji Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w ubiegłym roku zanotowano aż 4356 przypadków nowych zachorowań, co w porównaniu z rokiem 1980 stanowi wzrost o 712 %! Nie można również pominąć faktu, iż codziennie zupełnie niepotrzebnie z powodu czerniaka życie traci 4 mieszkańców Polski. Zasadniczą przyczyną niniejszego stanu jest rozpoznawanie nowotworu w zaawansowanym stadium, co wynika nadal z małej świadomości społecznej na temat czerniak – czym jest, jakie są czynniki ryzyka zachorowania oraz jakie są metody skutecznej profilaktyki.

zdjecie

Odwiedzin: 81