OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez...
17 listopada 2021 roku

Edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez doposażenie Ekopracowni w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim

* WFOS Nowe-logo_pena-nazwa_KOLOR

Całkowita wartość projektu: 82 500,00 zł
Kwota dotacji z  WFOŚiG w Poznaniu: 56 397,00 zł
Wkład własny Powiatu Ostrowskiego: 26 103,00 zł
Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna młodzieży uczęszczającej do III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dzieci i młodzież ze współpracujących szkół podstawowych w zakresie:

 • efektywności energetycznej,
 • ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu,
 • ochrony powierzchni ziemi,
 • ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych,
 • ochrony wód.

Przedsięwzięcie polega na wsparciu edukacji ekologicznej i podniesieniu świadomości ekologicznej młodzieży uczęszczającej do III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim i ostrowskich szkół podstawowych ściśle współpracujących z Liceum poprzez zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych.

Zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt i oprogramowanie stanowić będą doposażenie Ekopracowni wykorzystywanej do edukacji ekologicznej podczas lekcji biologii, chemii, geografii, fizyki, interdyscyplinarnie oraz pokazów ekologicznych organizowanych cyklicznie w ramach „Spotkań z przyrodą dla ostrowskich szkół podstawowych”.
Zadanie dotyczy zakupu:

 • zestawu elektrowni energii odnawialnych pozwalającego na praktyczną demonstrację zasad generowania energii elektrycznej z energii odnawialnych, ich konwersji, przechowywania i wykorzystania, laboratorium hybrydowego systemu demonstracyjno-treningowego energii wiatrowej i słonecznej,
 • laboratorium cyfrowego, czujników pomiarowych, badających m.in. dane temperaturę, światło, pH, ciśnienia, tlenu, tlenu rozpuszczonego, przepływu temperatury, siły i przyspieszenia, odległości, wilgotności, poziomu hałasu, fali dźwiękowej oraz współrzędnych GPS i prędkości,
 • licencji i oprogramowania umożliwiających współdziałanie fotowoltaicznego urządzenia i systemu wiatrowego, urządzenia i systemu zasilającego, falowniki i systemu obciążenia, systemu monitorowania.

W doposażonej Ekopracowni prowadzone będą pokazy dydaktyczne, eksperymenty i badania oraz możliwe będzie generowanie wyników z analizy danych m.in. stanu/składu wody, ziemi, powietrza zarówno przez nauczyciela, jak i przez ucznia.

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 1009