OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Staże zawodowe uczniów ZST
19 listopada 2021 roku

Staże zawodowe uczniów ZST

Grupa 20 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w zawodzie technik mechatronik kończy właśnie staż zawodowy w niemieckim centrum kształcenia praktycznego w Hildburghausen w Niemczech.  

Doskonalenie zawodowe uczniów zostało zrealizowane w ramach projektu Zespołu Szkół Technicznych pn.: „MobiPro – międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa finansowa zakładała realizację projektu w roku 2020, jednak pandemia COVID-19 wydłużyła ten okres do końca roku 2022.


zdjecie W ramach projektu uczestniczyć będzie łącznie 77 uczniów. Uczniowie będą realizować swoje staże zawodowe w Irlandii (zawód technik informatyk – 30 uczniów); w Wielkiej Brytanii (zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik elektronik – 17 uczniów). Do dzisiaj swoje staże w Niemczech w zawodzie technik mechatronik, ukończyło 30 uczniów.
Celem projektu jest nabycie praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą  dla 77 uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Realizacja samego projektu jest elementem wdrażania przez Dyrekcję Zespołu Szkół Technicznych przyjętej strategii umiędzynarodowienia działalności edukacyjnej placówki. Zespół Szkół Technicznych jest prekursorem współpracy międzynarodowej w Powiecie Ostrowskim wśród szkół ponadpodstawowych. W okresie 2003 -2020, szkoła samodzielnie w ramach programów Socrates, Leonardo Da Vinci, Programu „Uczenie się przez całe życie”; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Erasmus+, zrealizowała staże zawodowe dla 361 uczniów pod opieką 33 nauczycieli szkoły. We współpracy z organem prowadzącym Powiatem Ostrowskim, zrealizowano dodatkowo staże zawodowe dla 219 uczniów pod opieką 21 nauczycieli szkoły.


zdjecie Internacjonalizacja dotycząca Zespołu Szkół Technicznych to proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego z celami działania szkoły. Jest ona powiązana z misją edukacyjną, przy zdefiniowanych celach, określonym planie działania, zakładanych do wypracowania efektach przy wsparciu w kadry zatrudnionej w szkole. Współpraca międzynarodowa podnosi jakość pracy w Zespole Szkół Technicznych, ulepsza proces kształcenia i jest ważnym elementem kulturoznawczym.

zdjecie

Odwiedzin: 134