OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rusza nabór do szkół średnich / Розпочинається...
12 maja 2022 roku

Rusza nabór do szkół średnich / Розпочинається набір до загальноосвітніх навчальних закладів

W dniach od 16 maja do 20 czerwca 2022r. odbędzie się nabór do szkół średnich. Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składane będą drogą elektroniczną, a oryginały dokumentów w późniejszym etapie w danej szkole. KOLEJNOŚĆ ZGŁASZANIA NIE MA TU ZNACZENIA, WAŻNE SĄ: PUNKTACJA I PREFERENCJE. Z systemu mogą skorzystać również uczniowie z Ukrainy.

З 16 травня по 20 червня 2022р. відбудеться набір до середніх шкіл. Заявки на вступ до початкової школи подаватимуться в електронному вигляді, а оригінали документів будуть подані пізніше в даній школі. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ, ВАЖЛИВИМ Є: КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ТА УПОДОБАННЯ. Системою можуть користуватися і студенти з України.


zdjecie

Pełna oferta szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski została opublikowana w sieci już 1 marca 2022 r.. Od tamtego czasu młodzież mogła zapoznać się dostępnymi profilami i kierunkami kształcenia zarówno w liceach, jak i technikach i szkołach zawodowych czyli tzw. branżówkach. Ósmoklasiści mieli także możliwość osobistego odwiedzenia powiatowych szkół w ramach „Drzwi Otwartych”. Teraz nadszedł czas, aby dokonać wyboru. Do tego celu służy strona internetowa: https://nabor.pcss.pl/ostrow, do której można dotrzeć równieżodwiedzając stronę powiatu:www.powiat-ostrowski.pli zakładkę: Edukacja.

Повну пропозицію шкіл Островського повіту оприлюднено в Інтернеті 1 березня 2022 р. Відтоді молодь могла побачити доступні профілі та напрями навчання як у середніх школах, так і в технікумах та ПТУ, т.е. промисловості. Також восьмикласники мали змогу особисто відвідати повятові школи в рамках «Відкритих дверей». Тепер настав час зробити свій вибір. Для цього використовується веб-сайт: https://nabor.pcss.pl/ostrow, до якого можно перейти за посиланням з: www.powiat-ostrowski.pl і закладкі «Edukacja»(Едукація).

zdjecie

Nabór prowadzony za pomocą systemu elektronicznego umożliwia dostęp do wielu niezbędnych informacji, takich jak: opisy poszczególnych profili kształcenia, z określeniem przedmiotów rozszerzonych i dostępnych języków obcych, a także harmonogram rekrutacji i poradnik jak postępować, aby dostać się do wymarzonej szkoły. Od 16 maja dostępny tu będzie także wniosek o przyjęcie do szkoły, który będzie można on-line wypełnić i wysłać (załączając równocześnie skan tego wniosku z odręcznym podpisem). Uczeń po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie musiał wspomniany wniosek uzupełnić o skany tych dokumentów. System na podstawie określonej przez ucznia listy preferencji oraz liczby uzyskanych punktów automatycznie dokona przydziału do konkretnej klasy. Jeśli uczeń zaakceptuje ten wybór będzie musiał potwierdzić wolę przyjęcia składając oryginały dokumentów w konkretnej szkole.

Набір, який здійснюється через електронну систему, дає доступ до багатьох необхідних відомостей, таких як: описи індивідуальних профілів освіти, із зазначенням розширених предметів та доступних іноземних мов, а також графік набору та довідник про те, як потрапити до школи вашої мрії. З 16 травня тут також буде доступна заява на вступ до школи, яку можна заповнити та надіслати онлайн (включно зі сканом цієї заяви з власноручним підписом). Після отримання атестата та довідки про результати іспиту у восьмому класі учень повинен буде доповнити зазначену заяву сканами цих документів. Виходячи зі списку вподобань, визначених учнем, та кількості отриманих балів система автоматично віднесе їх до конкретного класу. Якщо учень погоджується на цей вибір, він або вона повинні підтвердити свою готовність вступити, подавши оригінали документів до конкретної школи.

Co ciekawe zaznaczając opcję dostępu do danych przez internet uczeń będzie mógł na bieżąco śledzić postępy naboru. Podczas trwania rekrutacji, będzie można sprawdzić, ilu kandydatów zgłosiło się do poszczególnych klas. Będą to informacje aktualizowane na bieżąco, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne. Uczniowie znajdą tu także informacje o wynikach naboru!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 20 lipca 2022r. szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Po tym terminie kandydaci zakwalifikowani będą mogli złożyć oryginały dokumentów w szkołach. W przypadku niepowodzenia podczas pierwszego przydziału do szkół, na stronie naboru elektronicznego będzie można znaleźć informacje o tym, które szkoły i klasy mają jeszcze wolne miejsca i wziąć udział w naborze uzupełniającym. Ostateczne informacje o przyjęciach do szkół zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2022r.

Цікаво, що, вибравши опцію доступу до даних через Інтернет, студент зможе стежити за ходом набору. Під час набору можна буде перевірити, скільки кандидатів подали заявки на кожен клас. Ця інформація буде регулярно оновлюватися, тому її слід вважати орієнтовною. Студенти також знайдуть тут інформацію про результати набору!

Відповідно до графіка набору 20 липня 2022р. школи оголошуватимуть списки кандидатів, які увійшли до короткого списку та не кваліфікувалися.  Після цієї дати кандидати з короткого списку зможуть подати оригінали документів до шкіл. У разі невдачі під час першого зарахування до шкіл, на сторінці електронного прийому ви зможете знайти інформацію про те, в яких школах та класах ще є вільні місця та взяти участь у додатковому зарахуванні. Остаточна інформація щодо прийому до шкіл буде оголошена 2 серпня 2022 року.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będzie ponad 2.200 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Ostrowskiego, młodzież z rocznika 2007 i 2008. Samorząd powiatowy przygotował dla nich miejsce w 70 oddziałach (klasach) w 10 placówkach. Należy też się spodziewać, iż o możliwość nauki w szkołach dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym, jak co roku, będą aplikować również uczniowie spoza tego terenu. Ponadto w tym roku spodziewana jest także spora grupa uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Uczniowie z Ukrainy posiadający status uchodźcy, którzy ukończyli w Polsce szkołę podstawową i chcą od 1 września 2022 roku kontynuować naukę, mają możliwość wzięcia udziału w rekrutacji wraz z polskimi uczniami (te same zasady i terminy). Natomiast uczniowie z Ukrainy, którzy będą ubiegali się o przyjęcie do szkoły na podstawie świadectwa ukraińskiego, powinni zgłosić się bezpośrednio do wybranej szkoły. O ich przyjęciu będzie decydował dyrektor w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Варто нагадати, що у 2022 році для вступу до загальноосвітніх шкіл подадуть документи понад 2200 учнів початкових класів Островського повяту, молодь 2007 та 2008 років, для яких Повятове самоврядування підготувало місце у 70 класах (класах) с. 10 об'єктів. Також слід очікувати, що студенти з-за меж цієї місцевості, як і щороку, будуть також претендувати на можливість навчання в школах, для яких Островський повіт є керівним органом. Крім того, цього року також очікується велика група студентів, які є біженцями з України.

Учні з України зі статусом біженця, які закінчили початкову школу в Польщі та бажають продовжити навчання з 1 вересня 2022 року, мають можливість брати участь у процесі набору разом із польськими студентами (ті самі правила та терміни). З іншого боку, учні з України, які подадуть документи на вступ до школи на підставі українського атестата, мають звертатися безпосередньо до обраної школи. Про їх допуск вирішуватиме директор залежно від вільних місць.


W wyborze szkoły uczniom pochodzącym z Ukrainy pomoże:

- oferta szkół Powiatu Ostrowskiego przygotowana w języku polskim i ukraińskim (plik załączony poniżej),

- informator dotyczący szkół na stronie: https://nabor.pcss.pl/ostrow,

- osobista konsultacja z osobą mówiącą po ukraińsku, dostępną we wtorki i czwartki w godzinach 14:30-15:30 w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 16, pokój nr 109.

Informacji w sprawie naboru udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

У виборі школи учням з України допоможуть:

- пропозиція шкіл Островського повіту підготовлена ​​польською та українською мовами (файл додається нижче),

- інформація про школи на сайті: https://nabor.pcss.pl/ostrow,  особиста консультація з україномовною особою, доступна у вівторок та четвер з 14:30 до 15:30 у Повятовому Старостві в Оструві Великопольському, Aleja Powstańców Wielkopolskich 16, каб. 109. Також учні можуть написати листа з питаннями на електронну пошту: oleksandra.aleksandrzak@gmail.com

Інформацію про набір надають працівники Відділу Освіти, Культури і Спорту Повятового Староства в Оструві Великопольському.

Odwiedzin: 242