OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Matura 2022
5 lipca 2022 roku

Matura 2022

Blisko 80 proc. uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski zadało tegoroczny egzamin maturalny. To wynik lepszy od ubiegłorocznego i tradycyjnie wyższy niż średnia krajowa czy wojewódzka. Ogółem do egzaminu maturalnego w powiatowych szkołach młodzieżowych przystąpiło 1.240 absolwentów liceów i techników.


Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym  (w maju 2022 roku) przystąpiło w całej Polsce 268.257 absolwentów szkół ponadpodstawowych, z czego 164.276 uczniów liceów ogólnokształcących i 103.595 uczniów techników. W województwie wielkopolskim zdawało w sumie 25.068 absolwentów (14.545 w liceach, 10.464 w technikach), a w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski 1.240 absolwentów (598 w liceach, 642 w technikach).

Podobnie jak w ubiegłym roku obowiązkowa była tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Dodatkowo tegoroczni absolwenci mieli obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W 2022r., podobnie jak w roku ubiegłym, do części ustnej egzaminu maturalnego mogły przystąpić osoby, którym wynik tej części egzaminu był potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Tegoroczny poziom zdawalności egzaminu maturalnego zarówno na poziomie kraju, województwa, jak i powiatu jest nieco lepszy niż wyniki z ostatnich 2 lat, lecz niestety nadal niższy niż wyniki w latach nie obarczonych pandemią i zdalnym nauczaniem.

W skali kraju maturę zdało 209.758 absolwentów liceów i techników tj. 78,3 % (w 2021r. - 74,5%, w 2019r. - 80,5%), prawo do poprawki ma 41.457 uczniów tj. 15,5 % (w 2021r. – 17,7%, w 2019r. – 12,9%), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 16.656 osób tj. 6,2 % uczniów. (w 2021r. – 7,8%, w 2019r. – 6,6%).

W województwie wielkopolskim maturę zdało 19.496 uczniów tj. 78,0 % (w 2021r. -74,2 %, w 2019r. – 80,5%), prawo do poprawki ma 4.011 uczniów tj. 16,0 % (w 2021r. – 18,2%, w 2019r. – 13,1%), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 1.502 uczniów tj. 6,0 % (w 2021r. – 7,6%, w 2019r. – 6,5%),

We wszystkich szkołach młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski maturę zdało 984 uczniów tj. 79,4 % (w 2021r. – 78,9%, w 2019r. – 83,7%), prawo do poprawki ma 193 uczniów tj. 15,6 % (w 2021r. – 15,8%, w 2019r. – 11,7%), a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 63 uczniów tj. 5,1 % (w 2021r. – 5,2%, w 2019r. – 4,6%).

* Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 05.07.2022 150705

W liceach ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego (I LO, II LO, III, LO, IV LO) do egzaminu maturalnego przystąpiło 598 absolwentów, z czego maturę zdało 520 uczniów tj. 87,0% (w 2021r. – 90,3%, w 2019r. – 91,7%), prawo do poprawki ma 60 uczniów tj. 10,0% (w 2021r. – 8,4%, w 2019r. – 6,1%), a nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu  - 18 uczniów tj. 3,0% (w 2021r. – 1,4%, w 2019r. – 2,2%). Wśród liceów najlepszą zdawalnością cieszy się I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim (96,13%).

* Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 05.07.2022 150642

W zespołach szkół (technika) prowadzonych przez powiat ostrowski (ZSE, ZSB-E, ZST, ZST-E, ZSU, ZSP Przygodzice) do egzaminu maturalnego przystąpiło 642 absolwentów, z czego maturę zdało 464 uczniów tj. 72,3% (w 2021r. – 67,4%, w 2019r. – 74,4%), prawo do poprawki ma 133 uczniów tj. 20,7% (w 2021r. – 23,4%, w 2019r. – 18,1%), a nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu 45 uczniów tj. 7,0% (w 2021r. – 9,2%, w 2019r. – 7,5%). Wśród techników najlepszą zdawalnością cieszy się Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (96,09%).

* Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 05.07.2022 150654

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 23 sierpnia  mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.

Odwiedzin: 689