OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego
6 września 2022 roku

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Ruszył nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

     O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1)      Uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2)      Zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,

3)      W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

4)      Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:

- uczniowie 4,21

- słuchacze i studenci 4,01

5)      Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto lub 740,00 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Kompletne wnioski można składać w Starostwie Powiatowym pok. 302 na III poziomie w godzinach 9:00 - 15:00terminie do dnia :

uczniowie -  25 września 2022 r.

studenci/słuchacze  - 20 października 2022 r.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych pobierający naukę w szkołach znajdujących się w Powiecie Ostrowskim, ale zameldowanych na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym. Informacji w sprawie udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim tel. 62 737 84 73.                 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium zawarte w Regulaminie oraz wnioski o stypendium dostępne są na stronie internetowej Starostwa  www.powiat-ostrowski.pl  w zakładce Edukacja.

Odwiedzin: 131